KUTSE VORMSI VALLAVOLIKOGU ISTUNGILE

1. Suuremõisa külas Mõisaholmil asuvate Kuusiku ja Männiku katastriüksuste maa sihtotstarbe
muutmise ja ehitusküsimuse otsustamine (ettekanne Valvi Sarapuu). Küsimus suunatud maaelu
ja majanduskomisjoni.
2. Vormsi valla arengudokumentide ülevaatamine ja Vormsi valla eelarvestrateegia aastateks 2018-
2022 esimene lugemine (ettekanne Ene Sarapuu).
3. Info.

Ivo Sarapuu
Volikogu esimees
Volikogu poolt vastuvõetud õigusaktid avalikustatakse vastavalt Vormsi valla põhimääruse punktile 56

7. päevast pärast istungi toimumist.

Vormsi