Vastuvõetud Rumpo küla Kruusaaugu detailplaneeringu avalik väljapanek

Vormsi Vallavalitsus teatab, et 04.07.2024-04.08.2024 toimub Kruusaaugu üldplaneeringut muutva detailplaneeringu avalik väljapanek. Vormsi Vallavolikogu võttis planeerimisseaduse § 87 lg 1 ja 5 alusel 14.06.2024 otsusega nr 13 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Rumpo küla Kruusaaugu üldplaneeringut muutva detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 1,1 ha ja see hõlmab Kruusaaugu (90701:002:0207) katastriüksust. Maa sihtotstarve on 100% elamumaa.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Kruusaaugu katastriüksusele ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete püstitamiseks, taristu lahendamine ning ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev kuna soovitakse vähendada ranna ehituskeeluvööndit.

Planeeringuga nähakse ette Kruusaaugu katastriüksusel esimese hoonestusala suuruseks 1482 m2 ja teise hoonestusala suuruseks 1681, maksimaalne ehitusalune pind kuni 517 m2, hoonete arv kuni 7, põhihoone kõrgus kuni 8 m (abs. e. merepinnast) ja kuni 2 korrust (teine korrus katusekorrusena), abihoone kõrgus kuni 5 m (abs. e. merepinnast). Ehitised on kavandatud planeeringualast kagus asuva Vare (90701:002:0203) katastriüksustel asuva hoonestusega samale ehitusjoonele. Planeeringuala paikneb nõrgalt kaitstud põhjaveega alal. Veevarustus ja kanalisatsioon planeeritakse lahendada planeeringualale rajatava puurkaevu ja lokaalse reoveekanalisatsiooni (septik koos imbväljakuga) abil. Juurdepääs alale on nr 9070024 Karjääri teelt, mis tuleb omavalitsusele kuuluvalt Rumpo 9070001 teelt. Karjääri tee läbib loodeservas ~160 m ulatuses Kruusaaugu kinnistut ja sellele nähakse ette avalik kasutus kuni tee rekonstrueerimiseni ja täielikult Karjääri tee (90701:001:0659) kinnistule tõstmiseni.

Vastuvõetud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda veebilehel  https://vormsi.ee/valitsemine/planeeringud-ja-maakorraldus/detailplaneeringud/   ning tööajal Vormsi vallamajas (Külamaja, Hullo küla).

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu korraldamine ei ole nõutav, kui detailplaneeringu kohta ei esitatud avaliku väljapaneku kestel kirjalikke arvamusi või kui kõik kirjalikult esitatud arvamused on arvesse võetud.

Arvamusi saab esitada kirjalikult Vormsi Vallavalitsusele kuni 04.08.2024 postiaadressil 91301 Külamaja, Hullo küla, Vormsi vald, Läänemaa või e-posti aadressil vv@vormsi.ee

Vormsi