Teemaplaneering

Käesolevale lehele on koondatud Vormsi valla üldplaneeringu põhisuundade ja juhtotstarbe ning ehitustingimuste täpsustamise teemaplaneeringu materjalid koos planeeringule koostatava keskkonnamõju strateegilise hindamise materjalidega.

Planeeringu koostamise korraldaja on Vormsi Vallavalitsus.
Planeeringu konsultant on OÜ Pärnu Instituut.

Planeeringu materjalid:

1. Teemaplaneeringu algatamine – https://atp.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?itm=52637
2. Teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine – https://atp.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?itm=54128
3. Teemaplaneeringu lähteseisukohad – http://avalik.amphora.ee/vormsivv/index.aspx
4. Teemaplaneeringu seletuskiri eskiisi koostamiseks (11.08.2015 seis; PDF; 5 MB)
5. Teemaplaneeringu joonis eskiisi koostamiseks (20.07.2015 seis; JPG; 20 MB)
6. Planeeringu joonise tingmärgid eraldi dokumendina (20.07.2015 seis; JPG; 497 KB)
7. Planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm. Heakskiidetud.
8. Teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm avaliku arutelu protokoll (24.07.2015; BDOC; 103 KB)
9. Juhend ettepanekute tegemiseks (25.08.2015; kokku pakitud PDF, RTF, DOC, ODT dokumendid; 128 KB)

Kooskõlastamata Teemaplaneeringu materjalid
10. Teemaplaneeringu seletuskiri: (11.07.2016 seis; PDF; 2,09 MB)
11. Teemaplaneeringu joonis: (11.07.2016 seis; JPG; 5,85 MB)

Kooskõlastmata Teemaplaneeringu lisad
12. Lisa 1. Kehtivad kitsendused: (20.05.2016 seis; PDF; 91,9 KB)
13. Lisa 2. Kultuurimälestised ning kaitstavad loodusobjektid ja alad: (PDF; 101 KB)
14. Lisa 3. Teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu:
. (11.07.2016 seis; BDOC; 231 KB)
15. Lisa 4. Tingmärgid (eraldi dokumendina): (11.07.2016 seis; JPG; 1,01 MB)
16. Lisa 5. Skeem: Tehnovõrgud: (11.07.2016 seis; PDF; 205 KB)
17. Teemaplaneeringule laekunud ettepanekud: (08.07.2016 seis; PDF; 4,58 MB)