Teemaplaneering

Teemaplaneeringu ja planeeringule koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamine:

Vormsi Vallavalitsus teatab Vormsi valla üldplaneeringu maakasutuse põhisuundade ja juhtotstarbe ning ehitustingimuste täpsustamise teemaplaneeringu (Teemaplaneering) ja Teemaplaneeringule koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalikustamisest.
Vormsi Vallavolikogu algatas 30.04.2012 otsusega nr 9 Teemaplaneeringu ja KSH 28.05.2012 otsusega
nr 24. Vormsi Vallavolikogu võttis 25.05.2020 otsusega nr 6 Teemaplaneeringu vastu ja suunas
avalikustamisele.
Teemaplaneering käsitleb kogu Vormsi valla territooriumi (u 95 km2) ning määrab selle pikaajalised
ruumilise arengu eesmärgid. Teemaplaneeringuga luuakse üldplaneeringule uus maakasutus- ja
ehitustingimusi täpsustav materjal. Maakasutus ja ehitustingimuste täpsustamise eesmärk on säilitada
Vormsi omanäolisus ja väärtuslikud miljööalad, vältida ehitamist põllu- ja metsamaale ning lahendada ka ebasoovitav väga väikeste, alla 20 m2 ehitiste ehitamine aladele, kus on üheselt mõistetav, et
ehitustegevus ei ole lubatud. Volikogu eesmärk on luua kõigile arusaadav lahendus, millega suudab vald
oma väärtuslikku maastikku paremini kaitsta ja järeltulevatele põlvedele säilitada.
Teemaplaneeringu lahendused sobituvad üleriigilises planeeringus Eesti 2030+ toodud
üldprintsiipidega elukeskkonna kvaliteedi, toimepiirkondade ja transpordi arenguks.
Teemaplaneering on kooskõlas kehtiva Lääne maakonnaplaneeringuga. Teemaplaneeringuga
kavandatu ei too eeldatavalt kaasa olulisi negatiivseid keskkonnamõjusid, sh ei ole oodata
riigipiiriülese mõju ega Natura 2000 võrgustiku aladele avalduva negatiivse mõju esinemist.
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:
• Koostamise algataja ja kehtestaja on Vormsi Vallavolikogu (Hullo küla, 91301, Vormsi vald,
Läänemaa; e-post: volikogu@vormsi.ee)
• Koostaja ja koostamise korraldaja on Vormsi Vallavalitsus (Hullo küla, 91301, Vormsi vald,
Läänemaa; e-post: vv@vormsi.ee)

• Üldplaneeringu koostamise konsultant on OÜ Pärnu Instituut (Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu; e-
post: parnuinstituut@gmail.com)

• KSH koostaja on Lemma OÜ (Värvi tn 5 – A308, Tallinn, 10621; e-post: info@lemma.ee)
Vastuvõetud Teemaplaneeringu ja KSH aruandega on võimalik tutvuda Vormsi valla veebilehel
https://atp.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?itm=193984 või Vormsi vallavalitsuse kantseleis tööaegadel.

Teemaplaneeringu ja KSH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kirjalikult avaliku väljapaneku ajal 15.06.2020 – 17.07.2020, saates e-kirja vallavalitsuse e-postiaadressile või esitades oma arvamuse kirjalikult Teemaplaneeringu paberkausta juurde hiljemalt 17.07.2020 kell 16.00.
Teemaplaneeringu ja KSH aruande avalik arutelu toimub 24.07.2020 kell 10.00 Hullo rahvamajas või kiigeplatsil.

Planeeringu materjalid:

1. Teemaplaneeringu algatamine – https://atp.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?itm=52637
2. Teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine – https://atp.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?itm=54128
3. Teemaplaneeringu lähteseisukohad – http://avalik.amphora.ee/vormsivv/index.aspx
4. Teemaplaneeringu seletuskiri eskiisi koostamiseks (11.08.2015 seis; PDF; 5 MB)
5. Teemaplaneeringu joonis eskiisi koostamiseks (20.07.2015 seis; JPG; 20 MB)
6. Planeeringu joonise tingmärgid eraldi dokumendina (20.07.2015 seis; JPG; 497 KB)
7. Planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm. Heakskiidetud.
8. Teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm avaliku arutelu protokoll (24.07.2015; BDOC; 103 KB)
9. Juhend ettepanekute tegemiseks (25.08.2015; kokku pakitud PDF, RTF, DOC, ODT dokumendid; 128 KB)

Vastu võetud teemaplaneering
Materjalid asuvad lingil https://atp.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?o=126&o2=822&u=-1&hdr=hp&tbs=all&dt=&itm=193984&clr=history&pageSize=20&page=2

Teemaplaneeringu lisad
12.Vormsi_YPTP_SK_20200320
13. Vormsi_YPTP_SK_20200320Vormsi_YPTP_Joonis_20200306_1300x820
14. Vormsi_YPTP_lisa1_kitsendused_20200320
15.Vormsi_YPTP_lisa2_2019 (1)
16. Vormsi_YPTP_Lisa3_KSHP_2015_heakskiidetud (1)
17. Vormsi_YPTP_lisa5_Skeem_Tehnovorgud_20180307_A3 (3)

18.Vormsi_TP_KSH_18032020 lisa 4

19.Vormsi_YPTP_lisa6_20200316_Leppemärgid

20. 20180306_Kooskolastuste_koondtbl

Eelmised variandid teemaplaneeringu dokumentidest:
10. Teemaplaneeringu seletuskiri: (11.07.2016 seis; PDF; 2,09 MB)
11. Teemaplaneeringu joonis: (11.07.2016 seis; JPG; 5,85 MB)