Vormsilaste erilubade taotlemine

Alates 28.04 saavad ööpäevas eriloa alusel Vormsist mandrile ja tagasi sõita 10 (KÜMME) inimest. Eriluba kehtib üks kord edasi-tagasi sõitmiseks, see antakse ja kehtib personaalselt.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korralduse seletuskirjas sätestatule (loe sealt täpselt), kehtib eriluba saarelt mandrile minekuks.

Väljavõte seletuskirjast:
” Korralduse kohaselt lubatakse nimetatud valdade ja saare territooriumil püsivalt või ajutiselt elavatele või viibivatele isikutele alates 28. aprillist 2020. a väljastada ühekordseid lube valla või saare territooriumilt ühekordseks mandrile ja mandrilt ühekordseks tagasi valla või saare territooriumile liikumiseks. Luba antakse igale isikule personaalselt ja see kehtib ühele inimesele edasi-tagasi liikumiseks.”

Palun loe seletuskiri enne taotlemist läbi (vt linki postituse lõpus)

Eriload on mõeldud eelkõige ettevõtjatele. Loa taotlemise aluseks ei saa olla üksnes soov sõita Vormsis asuvasse suvekodusse või külastada Vormsis elavaid sugulasi.

Jätkuvalt saab taotleda mandrilt Vormsi tulemiseks eriluba Kiur.Klippberg@politsei.ee

Ettepaneku, kes saab liikuda, teeb Politsei- ja Piirivalveametile kohalik omavalitsus. Vajadus peab olema selgelt ja piisavalt põhjendatud.

Seega:
1. saada alates 28.04.2020 oma eriloa taotlus aadressile eriluba@vormsi.ee

 1. taotlusesse kirjuta:
  a) reisija nimi ja isikukood;
  b) sõiduki number;
  c) mineku ja tuleku kuupäev ning kellaajad;
  d) põhjendatud taotlus eriloa väljastamiseks – miks Sul on vaja Vormsilt mandrile ja tagasi sõita.
 2. taotlused vaadatakse üle saabumise järjekorras;
 3. taotlused esitatakse PPA-le ning pärast nendepoolset kinnitust saadetakse taotlejale kinnituskiri liikumisloa saamisest.

Taotluse läbivaatamine võib võtta aega ning vastus ei pruugi tulla samal tööpäeval

Vaata korraldust: https://www.valitsus.ee/…/defa…/files/eriolukord/pm2069k.pdf
ja https://www.riigiteataja.ee/akt/328042020005?leiaKehtiv

Vormsi