Vormsi vallavalitsus võtab tööle keskkonna- ja planeeringute spetsialisti

Keskkonna- ja planeeringute spetsialisti hooleks on saare ruumilise planeerimise korraldamine, koordineerimine, Vormsi rikkaliku ja saarele omase elukeskkonna säilimisele kaasaaitamine.

Otsime eestvedajat, kes hoolitseb saare ressursside mõistliku kasutamise eest, annab kodanikele nõu ja soovitusi keskkonnasõbraliku maakasutuse osas, järgib planeeringute elluviimist ja aitab viia lõpuni nii üldplaneeringu koostamise kui detailplaneeringute menetlused.

Vormsi vallavalitsuses töötades on sinu ülesandeks:
– valla üldplaneeringu koostamise korraldamine ja menetlustoimingute läbiviimine, sh koostöö ametkondadega, isikute kaasamine ja avalike arutelude läbiviimine
– detailplaneeringute algatamise ettevalmistamine, koostamise korraldamine, menetlustoimingute läbiviimine, ja järelevalve planeeringute elluviimise üle
– valla tööks vajalike keskkonnalubade taotlemine, aruannete koostamine
– keskkonnasõbraliku jäätmemajanduse korraldamine
– keskkonnakaitsealase töö korraldamine vallas, sh maa kasutamise ja kaitse alastest õigusaktidest kinnipidamise kontrollimine.

Oled sobiv kandidaat kui:
– oled ettevõtlik, leidlik, oma töös iseseisev ja viid plaanitu lõpuni
– sul on kõrgharidus ja vähemalt aastane töökogemus ülesannetega seotud valdkondades
– tunned ruumilist planeerimist, projekteerimist ja loamenetlust reguleerivaid õigusakte ning orienteerud vastavates juhendmaterjalides,
– sul on registrite kasutamise kogemus ja kaardiprogrammide kasutamise oskus
– oled hea meeskonnamängija, suhtleja ja läbirääkija ning pead lugu koostööst
– omad valmidust hoida ennast kursis keskkonna ja ruumilise planeerimise teemade ajakohaste arengutega
– sul on hea arvutioskus ja oled avatud uute töökeskkondade õppimisele
– valdad eesti keelt väga heal tasemel ja üht võõrkeelt

Omalt poolt pakume:
– töövaldkonnaga hästi kokku sobivat ja inspireerivat elukeskkonda
– vaheldusrikast ja tähenduslikku tööd, võimalust tööga nähtavat muutust luua
– tööle väärilist tasu
– soovi korral enese saarele sisseseadmiseks elamispinda

Töö on osalise koormusega. Vormsi vald on algatanud uue üldplaneeringu koostamise, lõpetamata on mitmeid olulisi detailplaneeringuid. Tööle asudes tuleb ette valmistada vallavalitsuse otsuseid ja volikogu eelnõusid, vastata kodanike päringutele, pidada kogukodadega arutelusid sobivaimate lahenduste leidmiseks.

Kandideerimiseks ootame sinu CV-d ja lühikest motivatsioonikirja kuni 12. veebruarini aadressil vv@vormsi.ee.

Rohkem infot: Maris Jõgeva, 5342 1726

Vormsi