Vallavalitsuse arutelud ja otsused 1. augustist

1. augustil toimunud vallavalitsuse istungil oli otsustamiseks ja aruteluks rekordiliselt teemasid. Puhkuste ajal on paslik nendest kokkuvõte teha, et oluline info ei läheks kaduma.

1. Otsustasime anda välja ravimitoetused ja peretoetused ning kinnitasime uued sotsiaaltoetuste määrad. Olulisemad muudatused on selles seotud ravimitoetusega – aasta jooksul on maksimaalne toetuse piirmäär 150 eurot, toetusi makstakse korra kvartalis. Toetus on mõeldud retseptiravimitega seotud kulude katteks 50% ulatuses. Sünnitoetuste puhul pakkusime välja lahenduse, mis ka volikogu sotsiaalkomisjonile sobis: kui kahe esimese lapse sünni puhul on vallapoolne toetus perele 500 eurot, siis kolmanda ja iga järgneva lapse sünnil 700 eurot. Lisaks tõusevad koolitoetused ja hooldajatoetused.

3. Vaatasime üle huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korra, mis läheb veel ka volikokku aruteluks. Olulisem muutus on vast see, et laste huvialadega toetamisel pole enam vahet, kas trenn toimub mandril või saarel ja arvestus saab enam lapsekeskne.

4. Suve jooksul on olnud palju juttu sellest, kuidas Vormsi eripärasid saare hariduselu rikastamisel enam kasutusse võtta ja teha Vormsi koolist parim kool, mis pakub õpirõõmu me enda lastele, aga on ka motivatsiooniks peredele, et nad tahaksid saarele elama asuda. Lõime Vormsi kooli juurde arendusjuhi ametikoha, kuhu otsime inimest, kellel on muutuste juhtimise kogemus haridusvaldkonnast, ja kes täiendaks oma oskustega kooli meeskonda.

5. Ehitusloa sai puurkaev Veski kinnistul, projekteerimistingimused kinnitati Poolsi kinnistule Hullos ja Rukki kinnistule Svibys ehitamiseks. Avastasime muuhulgas, et Vormsi valla üldplaneeringu seletuskiri ja üldplaneeringu kaart ei ole tingimata üheselt mõistetavad külakeskustesse ehitamise reeglite osas. Rääkisime vallavalitsuse ja volikogu vahel läbi, kuidas jätkame nii, et segaduse tõttu saareelanikud ei kannataks, tõlgendused oleksid ühtsed ja üldplaneeringu kaart saaks valla kodulehel lihtsamini leitavaks.

6. Kerslininas asuvale Lautri kinnistule ehitamiseks loa andmise küsimuses tuli pikendada otsuse tegemise tähtaega. Mitmed planeeringute valdkonna asjatundjad on oma hinnangutes toonud välja, et volikogu eelmise aasta otsus lubada ehitada alale ilma detailplaneeringut koostamata, on küsitav. Nii omaniku kui valla huvides on, et vallavalitsuse ja volikogu otsused käiksid ühte jalga. Esitasime oma plaani volikogule arvamuse saamiseks ja peale volikogu istungit augusti lõpus saab vallavalitsus oma pädevuses ka edasi liikuda.

7. Rääkisime Borrby karjäärist. Neli aastat tagasi Vormsi valla ja teenuse pakkuja vahel sõlmitud leping karjääri ettevalmistamiseks oli vallavalitsuse kontrolli alt väljunud ja see tuli poolte kokkulõppel lõpetada. Otsustasime valmistada ette uue hanke, kus kaevandamine ja selleks pinnase ettevalmistamine on hankes töödena seotud. Teiseks saatsime volikogule memo tähelepanekutest, mis konkreetne leping valla töökorralduse puudustest välja tõi ja mõned ettepanekud, kuidas sisekontrolli Vormsi vallas parandada. Kruusa ja liiva saab Borrby karjäärist osta edasi samadel tingimustel. Uute lepinguteni on peatatud pinnase koorimine.

8. Kuu aega tagasi sõeluti Rumpo karjääris teeäärtest kooritud pinnast ja selle tulemusena on karjääris nüüd nii mulda kui jämedamat kruusa. Otsustasime, et enne kasutame materjali valla oma vajadusteks ja kui Hullo külakeskuse tööd tehtud, kehtestame ülejäänu müügiks hinnad.

9. Kinnitasime kaasfinantseeringu Vormsi Püha Olavi Kiriku katuse remondi projektile, et sõlmida koostöölepe kogudusele toetussumma ülekandmiseks.

10. Arengukava ja arengukava tegevuskava arutelu lükkasime edasi järgmisele korrale, sest see nõuab enam aega.  Aitäh kõigile, kes vastasid rahuloluküsitlusele ja andsid kasulikku tagasisidet arengukava ja selle tegevuskava muutmise ettepanekutele.

Järgmine vallavalitsus on plaanitud 22. augustile.

Vormsi