Ülevaade vallavalituse istungitest ja otsustest

Vallavalitsuse viimane istung toimus 4. juulil.

  1. Vallavalitsus avas ümbrikud kirjalike pakkumistega Vensiku kinnistu võõrandamiseks. Tehti üks pakkumine, mis vastas kõigile tingimustele ning kinnistu saab nüüd uue omaniku.
  2. Rumpo karjääri paremaks kasutuselevõtuks otsustasime esitada keskkonnaloa taotluse kruusa kaevandamiseks, kehtestasime hinna saarega mitte seotud ettevõtetele nende tööde käigus tekkivate ehitusjäätmete ladustamisele karjääris.
  3. Rääkisime ehitustingimustest Vormsi vallas. Juba mõnda aega on toimunud volikogu ehitus- ja keskkonnakomisjoni eestvedamisel arutelud selle üle, kuidas hoida Vormsile omast avalikku ruumi ning keskkonda. Seni kehtiv üldplaneering ei kirjelda tingimusi liialt täpselt, mille tulemusena on ehitusi puudutavate otsuste tegemine toonud kaasa üksjagu mitmetimõistetavusi ja erimeelsusi. Kuni uue üldplaneeringu kehtima hakkamiseni oleksid sellised kokkuleppelised tingimused soovituslikud, avaldatud veebilehel ja nendest peaks kinni nii vallavalitsus kui volikogu. Tekst vajab veel täpsustamist, aga plaan on lisada sellele ka viiteid kasulikule lisamaterjalile ning illustreerivat pildimaterjali.
  4. Augusti alguses toimuvale Kodukandi maapäevale on Vormsi külade eestvedajatele broneeritud neli kohta, kelle osalustasu vallavalitsus katab.

*   *   *

Lühike ülevaade eelmisest vallavalitsuse otsustest, mille hea tava järgi avalikustamine on vahepeal soiku jäänud.

Ettevõtlustoetusi otsustasime sellel aastal mitte välja anda. Laekus küll üks taotlus, kuid vallavalitsus hindas pakutud investeeringu mõju saare ettevõtlusele väheseks. Hea meel on selle üle, et volikogu majanduskomisjon on võtnud saare ettevõtluse toetamiseks lahenduste otsimise oma huviorbiiti.

Vallavalitsus müüb Rumpo karjääri ladustatud teeäärte puhastamisega tekkinud täitematerjali hinnaga 12 eurot tonn. Tingimused ja korraldus on samad, kui Borrby karjääri liiva-kruusa müügil.

Otsustasime osaleda Eesti Linnade ja Valdade Liidu algatuses toetada Eesti kohalike omavalitsustega Ukraina kohalikke omavalitsusi. Kokku on plaanis koguda 500 000 eurot, millest Vormsi proportsionaalne panus on 335 eurot.

Arutatud on Vormsi Lasteaed-Põhikooli jätkusuutlikkuse küsimusi nii isekeskis kui volikogu hariduskomisjoniga ja koolijuht ühes vallavalitsusega esitas komisjonile koolipoolse lähikuude tegevusplaani.

Vormsi vallavalitsuses alustas sotsiaaltöö- ja haridusspetsialistina Janika Viilma. Temaga saab ühendust janika@vormsi.ee või telefonil 5303 5222.

Planeeringualase töö paremaks korraldamiseks leppisime kokku koostöös Tuuli Veersaluga, kes aitab meid esialgu kuni septembri lõpuni. Ootame väga, et anda hoog sisse üldplaneeringule ja sellega kaasnevate uuringute käivitamisele, viia lõpule sadama ja lautrikohtade detailplaneeringute protsessid ning saada kord majja planeeringualase tegevusega Vormsi vallas.

Pärast jaanipäeva alustas Vormsil suvine lastehoid. Projekt on poole peal ja seni on päevad vaid rõõmu toonud. Suur aitäh kõigile, kes on aidanud kaasa sellele, et katseprojektiga edasi minna. Suvine lastehoid kestab kuni 22. juulinin.

Riigi Tugiteenuste Keskuselt sai rohelise tule Vormsi valla projekt valla külakeskuste mustkatete alla viimiseks. Vallavalitsuse ettepanek on täpsustada lisaeelarve ja järgmiste aastate rahakasutust täpsemalt kirjeldava eelarvestrateegiaga valla enda võimalused panustada kruusateede remonti.

Vormsi vallavalitsus esitas taotluse kriisis hakkamasaamise võimekuse paranemiseks ning loodame saada riigilt veidi tuge varugeneraatori ostuks.

Kauplusehoone remondi tähtaeg pikenes 15. juulini. Veidi veel kannatust ja poeskäigud saavad mugavamaks, hoone ise külma- ja niiskuskindlamaks.

Vormsil toimub sellel aastal kaks noortelaagrit: 9. juulil lõppes spordilaager, juuli lõpus kogunevad lapsed kultuurilaagrisse. Vormsi vallavalitsus toetas mõlema laagri korraldamist, et osalustasud oleksid peredele jõukohasemad. Kui on saarel peresid, kelle jaoks on osalustasu jäänud siiski suureks, võib alati pöörduda taotlusega valla sotsiaaltöötaja poole.

*   *   *

Kindlasti uurige ja andke tagasisidet Vormsi valla arengukavale ja selle elluviimise tegevuskavale. Lisaks ootame vastuseid rahuloluküsitlusele. Avalik arutelu arengukava muudatuste, tegevuskava ja üldplaneeringu lähteseisukohtade üle toimub Vormsi rahvamajas pühapäeval, 24.juulil kell 11-13. Seal tutvustame ka rahuloluküsitluse tulemusi.

Vallavalitsus tuleb taas kokku 25. juulil. Jälgida tasub valla kultuuriürituste kava ning kohtume Vormsi Vaibil ja olavipäeva sündmustel.

Vormsi