Teade Saxby sadama detailplaneeringu algatamisest

Vormsi Vallavalitsus algatas oma 16.märtsi 2020 aasta korraldusega nr 26 K Vormsi vallas Saxby külas
Saxby sadam katastriüksusel 90701:001:0424 detailplaneeringu koostamise 300 m2 suurusel muuli osal ja 0,53 ha suurusel süvendataval merealal.
Slipi ja muuli projekteerimisel selgus, et lähtudes asukohast, peab slippi kaitsvat muuli pikendama, seega rekonstrueeritav maht on rohkem kui 33 % säilinud muulist. Slipi ja projekteerimisel selgus ka
süvendatava mereala ligikaudne suurus ja süvendustööde maht.
Arvestades eelpool toodud asjaolusid, on vaja algatada Saxby sama muuli ja süvendatava mere osas uus
detailplaneering.
Detailplaneering koostatakse arvestades keskkonna-ja õigusaktide nõudeid, detailplaneeringu
elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju Natura 2000 Väinamere hoiualale ega Vormsi
maastikukaitseala Saxby piiranguvööndile. Soovitav on planeerimisprotsessis võimaliku keskkonnamõju
vähendamise ettepanekud tuua välja detailplaneeringu seletuskirjas eraldi peatükina.
Algmaterjalidega on võimalik tutvuda Vormsi valla kodulehel www.vormsi.ee avalik teave
http://avalik.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?type=12&id=140726
Vormsi vallavalitsus

,

Vormsi