Teade Saxby sadama detailplaneeringu algatamisest ja KSH mittealgatamisest

Vormsi Vallavalitsus algatas oma 21.novembri 2016 aasta korraldusega nr 24K Vormsi vallas Saxby külas Saxby sadam katastriüksusel 90701:001:0424 detailplaneeringu koostamise 0,4 ha suurusel alal.

Detailplaneeringu eesmärk on ehituskeeluvööndi vähendamine ajaloolisele asukohale olemasolevale betoonalusele ühe paadikuuri ehitamiseks merepääste kaatri jaoks, krundi ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, slipi asukoha määramine.

Vormsi Vallavalitsus 21.novembri 2016 aasta korraldusega nr 24K otsustas jätta detailplaneeringu koostamise protsessis keskkonnamõjude strateegiline hindamine (KSH) algatamata põhjusel, et planeeritav tegevus- ühe paadikuuri ehitus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 loetletud tegevusvaldkondadesse.

Ajalooliselt on seal olnud merepääste paadikuur ja asukohas on säilinud betoonalus. Detailplaneering koostatakse arvestades keskkonna-ja õigusaktide nõudeid, detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne tõenaoliselt olulist negatiivset keskkonnamõju Natura 2000 Väinamere hoiualale ega Vormsi maastikukaitseala Saxby piiranguvööndile. Soovitav on planeerimisprotsessis detailplaneering kooskõlastada Keskkonnaametiga ja võimaliku keskkonnamõju vähendamise ettepanekud tuua välja detailplaneeringu seletuskirjas eraldi peatükina.

Algmaterjalidega on võimalik tutvuda Vormsi valla kantseleis või Vormsi valla kodulehel:

www.vormsi.ee avalik teave http://avalik.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?type=12&id=140726

Vormsi vallavalitsus

Vormsi