Rumpo küla, Kruusaaugu detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek ja avalik arutelu

Vormsi Vallavalitsus teatab Rumpo küla Kruusaaugu detailplaneeringu eelnõu (eskiisi) avalikust väljapanekust, mis toimub 11.12.2023 – 10.01.2024 ning avalikust arutelust, mis toimub 17.01.2024 kell 15.00 Vormsi vallamajas.

Kruusaaugu detailplaneeringu koostamine algatati Vormsi Vallavolikogu 17. veebruari 2023 otsusega nr 7 (link).

Detailplaneeringuala asukoht on Lääne maakond, Vormsi vald, Rumpo küla Kruusaaugu katastriüksus (90701:002:0207). Planeeringuala pindala on 10660 m2, planeeringuala piir ühtib katastriüksuse piiriga. Planeeringu materjalid on koostanud arhitektuuribüroo Nafta OÜ.

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine: rajada üksikelamu ja abihoonetega majapidamine koos vajalike tehnovõrkude ning ligipääsuteedega. Planeeritav ala jääb osaliselt ehituskeeluvööndi alasse, vajalik on ehituskeeluvööndi vähendamine.

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda tööpäeviti Vormsi Vallavalitsuses (Hullo küla, Vormsi vald) ja Vormsi valla kodulehel (link).

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamused esitada kuni avaliku väljapaneku lõpuni (hiljemalt 10.01.2024) kirjalikult aadressil Vormsi Vallavalitsus, 91301 Külamaja, Hullo küla, Vormsi vald, Läänemaa või e-postiga aadressil vv@vormsi.ee.

 

 

Vormsi