Rumpo küla, Kruusaaugu detailplaneeringu avalik arutelu 17.01 kell 15.00

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 17.01.2024 kell 15.00 Vormsi vallamajas, koosolekul saab osaleda ka veebi teel (https://us02web.zoom.us/j/83234953959?pwd=QVVGV09GS1ZhQWtTTDFUbkJWYzBQQT09) 

Kruusaaugu detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek  toimus 11.12.2023 – 10.01.2024, selle perioodi jooksul esitati üks küsimus, mis puudutas naaberkinnistut ja kaks vastuväidet, mille sisuks oli ehitiste planeeritud asukoha sobivus. 

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine: rajada üksikelamu ja abihoonetega majapidamine koos vajalike tehnovõrkude ning ligipääsuteedega. Planeeritav ala jääb osaliselt ehituskeeluvööndi alasse, vajalik on ehituskeeluvööndi vähendamine. Planeeringu materjalid on üleval Vormsi valla kodulehel: https://vormsi.ee/valitsemine/planeeringud-ja-maakorraldus/detailplaneeringud

Rohkem infot:

Marja-Liisa Meriste

marja-liisa@vormsi.ee

Vormsi