Räägi kaasa: Vormsi valla jäätmehoolduseeskiri

Vormsi vallavalitsus esitas augustikuu hakul volikogule eelnõu uues versioonis jäätmehoolduseeskirja kehtestamiseks. Uue korra järele on vajadust üksjagu:

  1. Kehtiv kord on aastast 2007 ja vahepeal on muutunud nii riiklikud regulatsioonid ja nõuded, tehnoloogiad ja võimalused säästlikumaks majandamiseks, inimeste ootused kui saare enda vajadused.
  2. Uue eelnõu järgi korrastatakse jäätmeliikide kategooriad.  Korraldatud jäätmeveoga oleks edaspidi hõlmatud viis erinevat jäätmeliiki. 
  3. Hiljemalt 31.12.2023 peab kohaliku omavalitsuse üksus korraldama biojäätmete liigiti kogumise tekkekohalt, kui neid ei ole võimalik tekkekohal ringlusse võtta. See tähendab, et üksikmajapidamistel on võimalus komposteerida oma biojäätmeid kompostikastides või tuleb seda tegema hakata, kui seda veel ei tehta. Kortermajad, kool, lasteaed teisedki asutused ja ettevõtjad peavad biojäätmeid sorteerima ja koguma eraldi konteinerisse.
  4. Jäätmeveoleping muutub eelnõu järgi kohustuslikuks igale majapidamisele, kus elatakse pidevalt.  See aitab jäätmemajandust Vormsi vallas paremini planeerida ja süsteemsemalt korraldada. 
  5. Eelnõus on jäätmekorralduse fookuseks ka jäätmete tekke vähendamine ning materjalide korduvkasutuse soosimine.
  6. Kehtiv jäätmehoolduseeskiri ei toeta ei jäätmeseaduse ega ka  Läänemaa omavalitsuste jäätmekava eesmärke, mille seas on mh, et taaskasutada tuleb: (1) kodumajapidamisest pärinevaid paberi-, metalli-, plasti- ja klaasijäätmeid ja muid liigiti kogutud kodumajapidamisest pärinevaid jäätmeid ning muudest allikatest pärinevaid samalaadseid jäätmeid, välja arvatud tootmisjäätmed ja põllumajanduslikust tootmisest või metsandusest pärinevad jäätmed, korduskasutuseks ettevalmistamisena ja ringlussevõtuna – vähemalt 50 protsendi ulatuses nende jäätmete kogumassist kalendriaastas; (2) ehitus- ja lammutusjäätmeid korduskasutuseks ettevalmistamisena, ringlussevõtuna ja muu taaskasutamisena, sealhulgas jäätmete kasutamisena kaeveõõnte täitmiseks muude ainete asemel – vähemalt 70 protsendi ulatuses nende jäätmete kogumassist kalendriaastas. Uue jäätmehoolduseeskirja kehtestamine aitab neid eesmärke saavutada.  

Eelnõu ootab arvamusi  ja märkusi.  Konkreetseid muudatusettepanekuid ühes põhjendusega ootame kuni reede, 1. septembrini e-posti aadressile maris@vormsi.ee.

Vallavalitsus vaatab ettepanekud läbi, täiendab eelnõud ja saadab selle volikogule – esialgu liigub see edasi komisjonis arutamiseks, seejärel istungile kinnitamiseks.

Eelnõu – Vormsi valla jäätmehoolduseeskiri (august 2023)

Seletuskiri – Vormsi valla jäätmehoolduseeskiri

Vormsi