Kutse üldplaneeringu koostamise arutelule 2.02.2024: ehitustingimused

Kõik huvitatud osapooled on oodatud järjekordsele arutelule Vormsi valla üldplaneeringu koostamise protsessis. Arutelu toimub rahvamajas reedel, 2. veebruaril kell 14.00-17.00. Nagu ikka on võimalik tulla pool tundi varem, et planeerijate või vallavalitsuse töötajatega planeeringu teemadel kõneleda. 

Osaleda on võimalik ka kaugemalt veebilingi kaudu: https://us02web.zoom.us/j/87392309237?pwd=SVZrbjE0SXQ1N080UzlCdGViZTdldz09

Eelnõu ettevalmistamiseks korraldatud kohtumistest on tegemist viimasega omanäoliste seas ja sellel kohtumisel keskendutakse ehitustingimustele. Palju tööd on tehtud, kuid protsessist suurem osa on veel ees. Sügisest toimunud kohtumiste esmane eesmärk on olnud erinevate vaadete, vajaduste ja huvide ärakuulamine, et võimalikult paljude arvamustega üldplaneeringu eelnõus tasakaalukalt arvestada. Kui seni on kohtumistel keskendutud erinevatele teemadele, siis märtsikuuks saab valmis terviklik, esialgne võimalik lahendusvariant Vormsi valla ruumilise arengu plaanidest. Mis ja kuidas saab edasi?

märts – mai 2024 on eelnõu avalikul väljapanekul:  Vormsi valla üldplaneeringu ja KSH eelnõu pannakse avalikult välja Vormsi valla veebilehele ja pabermaterjalil on võimalik sellega tutvuda ka Külamajas, vallavalitsuse ruumides. Väljapanekust teavitatakse, et võimalikult paljud huvipooled saaksid sellega tutvuda ja oma ettepanekud esitada;

aprill-mai 2024 on ettepanekute esitamise aeg ja toimuvad arutelud: toimuvad arutelud, esitada saab ettepanekuid eelnõu täpsustamiseks, muutmiseks. Ettepanekuid kaalutakse ja neile antakse tagasisidet. Nii on soovituseks ka kõigile senistele aktiivsetele kaasamõtlejatele kindlasti märtsikuus avaldatava materjaliga tutvuda. Seni välja toodud ootused, mis puudutavad kitsamaid teemasid, konkreetseid piirkondi või üksikjuhtumeid on eelnõus põimitud tervikuks, arvestades üldplaneeringu väärtusi ja koostamise põhimõtteid ning pidades silmas kogu saart;

august-detsember 2024 esitatakse üldplneeringu eelnõu kooskõlastamiseks erinevatele asutustele, naaberomavalitsustele, ettevõtetele. Kellele täpselt, saab uurida kaasamise kavast. Kooskõlastusringi järel valmib korrigeeritud materjal, mis esitatakse  Vormsi Vallavolikogule vastuvõtmiseks;

märts 2025 arutab Vormsi Vallavolikogu üldplaneeringut ja KSH-d ning võtab selle vastu. Seejärel toimub taas avalikustamine, kooskõlastamine. Näiteks kui üldplaneering näeb ette taotlust ehituskeeluvööndi vähendamiseks, toimub selle taotluse lõplik kooskõlastamine selles etapis.

Kogu materjal saadetakse Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile ülevaatamiseks, kes kontrollib üle, et üldplaneering läheb kokku kõrgema tasandi planeeringutega ning selle koostamise protsess on toimunud reeglitekohaselt.

Kui kõik laabub plaanipäraselt, saab Vormsi Vallavolikogu uue üldplaneeringu kehtestada oktoobris 2025.

Vormsi valla veebilehel saab tutvuda:

  • kaasamise kavaga, mis toob välja detailsema ajakava üldplaneeringu ja KSH koostamisel
  • kohtumistel ja aruteludel tehtud ettekannete ja muude alusmaterjalidega
  • eskiisi koostamisel esitatud ettepanekutega, mis on üldplaneeringu ja KSH eelnõu sisendiks

 

 

 

Vormsi