Kokkuvõte: viimased nädalad Vormsi vallas 8.04.2024 – 21.04.2024

Viimase kahe nädala sisse on jäänud kaks vallavalitsuse  ja üks volikogu istung. Kogunes üle mitme aasta väikesaarte komisjon ja ütlesime “aitäh!” pikka aega Vormsi kultuurielu elavana hoidnud Angelale. 

Esmaspäeval, 8. aprillil toimunud vallavalitsuse istungil oli jutuks järgmist:

 • kinnitati Vormsi valla 2023. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne ja suunati see ühes audiitori järelotsusega revisjonikomisjonile, et see jõuaks maikuu vallavolikogu istungile arutamiseks
 • kinnitati hankekomisjon koosseisus Meelis Mägi, Andres-Andi Sarv, Arvo Oorn ja Maris Jõgeva ning 2024. aasta hankeplaan. Viimast näeb ka Vormsi valla veebilehel https://vormsi.ee/valitsemine/hanked/
 • otsustati riigihanke „Vormsi Spordihoone projekteerimisehitustööd” korraldamine. Hanke leiab riigihangete registrist viitenumbriga 276719
 • vallavolikogu päevakorda otsustati suunata Vormsi valla jäätmevaldajate registri põhimääruse eelnõu ja eelnõu 
  vallavara kasutusse andmiseks enampakkumise korras (ajalooline pritsukuur)
 • Vormsi LasteaedPõhikooli ja Vormsi Raamatukogu töötajate koosseisude osas otsustati võtta aega ja koostöös kooli juhtkonnaga vaadata asutuste koosseise uuesti läbi ja kinnitada läbimõeldumalt hiljemalt kooliaasta lõppedes.


Reedel-laupäeval, 12-13 aprillil olid Vormsil külas Läänemaa ja Harjumaa kogukondade eestvedajad ning ametnikud omavalitsustes, kes kogukondade arengu eest seisavad. Kahel seminaripäeval jagati kogemusi. Kata Varblane tutvustas Vormsi visuaalse identiteedi koosloomes kujunemise lugu ja Hosby külavanem Liina Jutt Hosby küla koostöiseid tegevusi. Samal nädalavahetusel viibisid saarel ka Tartu Ülikooli magistriprogrammi “Kogukondade arendamine ja sotsiaalne heaolu” üliõpilased, kes viisid läbi mitmed intervjuud, et koostada Vormsi saare kogukonna profiil.  

Reedel, 12. aprillil toimunud Vormsi vallavolikogu istungil oli päevakorras kolm punkti:

 • arutati mittetulundusliku tegevuse korra eelnõud ja otsustati see vallavalitsusele tagasi saata, et korras saaks täpsustatud võimalused ka füüsilistele isikutele stipendiumite maksmiseks
 • kinnitati Vormsi valla heakorra ja kaevetööde eeskiri
 • kinnitati Vormsi valla kasside ja koerte pidamise eeskiri

Heakorraeeskirja tutvustamiseks on plaanitud neljapäeval, 2. mail kell 16.00 veebiseminar, mille kohta leiab peatselt infot Vormsi valla veebilehelt.

Esmaspäeval, 15. aprillil oli viimane tööpäev Vormsi valla kultuuri- ja kogukonnaspetsialistil Angela Mägeril. Suur aitäh Angelale Vormsi heaks tehtud töö eest ning uute põnevate kohtumisteni! Konkurss tema kingadesse astumiseks on käimas.

16. aprillil toimus erakorraline vallavalitsuse istung, millel aruteluks kaks päevakorrapunkti:

 •  vallavanemale loa andmine lepingu sõlmimiseks osaühinguga ProDigi Vormsi valla hoonetes andmesideteenuse tagamiseks. Leping ei hõlma enam külades olevat avalikku andmesideteenust ja jääb kehtima kuni 2024. aasta lõpuni. 2024. aasta teises pooles on plaanis korraldada uus hange andmesideteenuse ostmiseks järgmisel kolmel aastal.
 • vaadati üle hindamiskomisjoni ettepanek ja otsustati projektitoetuse andmine 12 kodanikualgatusele.

17. aprillil toimus hommikul Haapsalus SA Läänemaa nõukogu  ja pealelõunal Tallinnas väikesaarte komisjoni koosolek. Esimesel kinnitati eelmise aasta aruanne ja käesoleva aasta eelarve, viimasel räägiti muuhulgas järgmistel teemadel:

 • ostueesõiguse regulatsioon püsiasustusega väikesaarte seaduses vajab korrastamist. Näiteks ei ole selge ostueesõiguse võimaluse kasutamine, tänane lahendus ei rakendu täitemenetluse puhul, läbi arutamata võimalused saare elanikele KOVi kõrval ostueesõiguse andmiseks, jpm;
 • hämmingut tekitab AS Saarte Liinid hüppeline sadamatasude tõus, kohalikele sadamaid kasutavatele saarlastele pole võimaldatud soodustust;
 • automaksu osas on mitmelt saarelt viidud riigikogulasteni ettepanekud mitte rakendada  maksu sõidukitele, millele on juba riigi poolt erisused loodud. Riigi eesmärk on hoida maksuregulatsioon ühetaolisena, veel on arutelu all küsimus automaksu rakendamisest loobumisest nende sõidukite puhul, mis on ajutiselt registrist maas;
 • juttu tuli saareelanike kaasamisest, püsielanike ja kohaliku omavalitsuse koostööst. Saarelise osaga valdade saarelise osa elanikel üksjagu küsimusi sellest, kuidas tasandusfondi kaudu KOVle võimaldatud lisaraha jõuab saareelaniku ja tema vajadusteni;
 • maamaksu reform tõi paljudele pikema rannajoonega kohalikele omavalitsustele kaasa väiksema maksulaekumise. Rahandusministeerium kaalub võimalusi leevendusteks ka sellel aastal, edaspidi saab olema tõenäoliselt võimalik ka maksumäärade tõstmine. 2026. aastast oleks regionaalminister Madis Kallase välja pakutud muudatuste järgi kohalikul omavalitsusel võimalik seada piirangud maksutõusule, otsustada kodualuse maamaksu vabastuse osas;
 • kohalike maksude teemal on arutelud plaanitud juba juunis 2024. Vormsi on teinud ettepaneku heakorramaksuks,  Kihnu ja Ruhnu rääkinud turismimaksust. Väikesaarte esindajad sellesse arutellu ka edaspidi kaasatakse;
 • kariloomade käitlemine saartel, millelt pole võimalik lihtsal moel loomi tapamajja transportida on teatud koguses ja teatud tingimustel võimalik – PTA saadab õige pea omavalitsustele jagamiseks täpsema info;
 • tunti huvi püügivahendi-meetmete vastu, räägiti raskeveostest ja jahipiirkondadest. Kliimaministeeriumil on koostamisel sadamate kontseptsioon ja Transpordiametil täitmata lubadus jätkata väikesaarte ja mandri vahelise ühenduse analüüsiga. Loodeti, et järgmine kokkusaamine saab toimuma juba õige pea, et infovahetusest jõuda sisuliste aruteludeni.

Reedel, 19. aprillil teatas volikogu esimees Jaak Kaabel, et astub tagasi volikogu esimehe, majanduskomisjoni esimehe ja kultuurikomisjoni aseesimehe kohalt.

Laupäeval, 20. aprillil andis vallavanem Maris Jõgeva huvilistele Vormsi rootsikeelsest kogukonnast ülevaate üldplaneeringu koostamisest, põhiküsimustest ja ajakavast. Üldplaneeringu koostamise protsessist saab ülevaate Vormsi valla veebilehelt.

Vormsi