Kokkuvõte: 6.05 – 19.05 Vormsi vallas

Kahte nädalasse mahtus nii vallavalitsuse kui volikogu istung, kohtumisi Läänemaa partneritega ning ettevalmistusi arendustegevusteks.

Esmaspäevasel, 6. mai vallavalitsuse istungil arutati ja otsustati järgmist:

 • anti tingimuslik nõusolek kallasraja sulgemiseks Rumpo poolsaarel loomade karjatamise eesmärgil. Loa taotlejal tuleb siiski näidata ära karjaaia asendiplaan ning kallasrajale juurdepääsuks rajatavate väravate kohad
 • väljastati ehitusluba abihoone ehitusprojektile Jalaka kinnistule (Diby küla)
 • väljastati ehitusluba abihoone ehitusprojektile Vorti kinnistule (Suuremõisa küla)
 • väljastati ehitusluba kahe puurkaevu ehitamiseks: Kubjas-Hansu (Förby) ja Nigorsa (Diby)
 • anti vallavanemale luba lepingu sõlmimiseks jäätmejaama betoonaluste rajamise töödeks prügipresside tarbeks
 • otsustati korraldada enampakkumine saagimata ümarpuidu müügiks Kooli kinnistul
 • otsustati muuta liikluskorraldust Borrby sadamateel
 • otsustati toetuste eraldamine saare mittetulundusühingutele, kellele on vallavolikogu otsusega kinnitatud eelarves nähtud ette tegevustoetus. Nende hulgas on Vormsi Kodukandi Ühing (talumuuseum), rahvatantsurühm Vormsi, EELK Püha Olavi kogudus ja Vormsi Merepääste Selts.
 • moodustati vallavalitsuse hajaasustuse programmi komisjon
 • vaadati üle ja kehtestati Vormsi Lasteaed-Põhikooli, koostöökeskuse, rahvamaja ja külamaja tasuliste teenuste hinnad.

Pealelõunal toimus AS Haapsalu Veevärk aktsionäride koosolek ja õhtul Vormsi Lasteaed-Põhikooli hoolekogu koosolek.

10. mail toimunud vallavolikogu istungil:

 • valiti volikogu esimeheks Kata Varblane ja aseesimeheks Tanel Viks. Palju õnne!
 • kinnitati jaoskonnakomisjoni koosseis Euroopa Parlamendi valimisteks
 • võeti vastu Vormsi jäätmevaldajate registri põhimäärus
 • algatati Humpo detailplaneeringu koostamine
 • otsustati anda vallavalitsusele luba korraldada ajaloolise pritsukuuri kasutusse andmine enampakkumise korras
 • kiideti heaks Vormsi valla majandusaasta aruanne. Loe seda ja ka 2024. aasta eelarve lühikokkuvõtet Vormsi valla veebilehelt

Esmaspäeval 13. mail avalikustati üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu ning hajaasustuse programmi komisjon käis majapidamiste juures projektidega tutvumas.

Hankekomisjon kogunes 15. mail ja päevakorras oli kolm teemat: lasteaia külmasildade likvideerimise ehitushange, Vormsi saare ettevõtluskeskkonna arendamise tegevuskava koostamise hange ning pakkumised kruusateede greiderdamiseks.

15. mail sai ka kokku Läänemaa riigiasutuste ja KOVde ümarlaud, millel osales Vormsi valla poolt vallavanem Maris Jõgeva.

17. mail tutvustati rahvamajas üldplaneeringu ja keskkonnamõju hindamise aruande eskiisi. Tutvustuse salvestus ja kõik materjalid leiab Vormsi valla veebilehelt: https://vormsi.ee/valitsemine/planeeringud-ja-maakorraldus/uue-uldplaneeringu-koostamine/

Üldplaneeringu eskiis on avalikustamisel 13. mai – 18. juuni ja ettepanekuid ning tagasisidet saab esitada kuni 18. juunini aadressil vv@vormsi.ee

Uuel nädalal ei tasu maha magada: 

 • reedel, 24. mail kell 13.00 on kõik huvilised oodatud ettevõtjate infopäevale, kus sellel korral on palju põnevaid teemasid ja külalisi. Vajalik on registreerimine.
 • laupäeval, 25. mail toimub Haapsalus Läänemaa tantsupidu, kus teiste seas astub üles ka Vormsi rahvatantsurühm. Tulge kaasa elama!
 • laupäeva õhtul on aga ka kõik teatrisõbrad oodatud rahvamajja. Nimelt on seal Pille Pürgi autobiograafiline etendus “Kōbus ja Lōbus”. Kaasa teeb ka  Toomas Lunge. Pileteid saab osta vallavalitsuse ruumidest ja pool tundi enne etendust kohapeal.
Vormsi