Hankekutse

Hankekutse
Kutse avaldamise kuupäev 30.10.2017
Hanke nimetus Vormsi valla teede ning hoonete ja rajatiste territooriumide lumetõrje
teostaja otsimine perioodiks 2017-2020
I OSA: Hankija
I.1) NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
Vormsi Vallavalitsus, aadress: Hullo k, Vormsi vald, Läänemaa, tel: 5296318;
kontaktisik Tanel Viks email: tanel@vormsi.ee
Lisateavet saab järgmisel aadressil: tanel@vormsi.ee
Täiendavaid dokumente (Lepingu näidis ja Lisas 1 loetletud teed) palume küsida
aadressilt: vv@vormsi.ee
Pakkumised või taotlused palume saata:  elektrooniliselt allkirjastatuna aadressile
vv@vormsi.ee või postiga aadressile Hullo k, 91301, Vormsi vald, Läänemaa

II OSA: Hankelepingu objekt
II.1) KIRJELDUS
II.1.1) Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
Vormsi valla teede ning hoonete ja rajatiste territooriumide lumetõrje teostamine
perioodil november 2017-november 2020

II.1.2) Hange korraldatakse
Hankelepingu sõlmimiseks

II.1.3) Hankelepingu või hanke lühikirjeldus

Lume- ja libedusetõrjetööde teostamine Vormsi valla teedel (pikkusega ca 25 km.) ja
hoonete ning rajatiste territooriumidel vastavalt lepingule lisatud plaanidele (lisa 1)

III OSA: Juriidiline-, majanduslik-, finantsiline- ja tehniline teave
III.1) HANKELEPINGU TINGIMUSED

III.1.1) Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele
asjaomastele sätetele
Tellija tasub Töövõtjale reaalselt teostatud tööde eest esitatud arvete arvete alusel 14
päevase maksetähtajaga. Tellija ei teosta Töövõtjale ettemaksu.

III.2) OSALEMISTINGIMUSED
III.2.1)
Pakkujate või taotlejate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või
ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded (hankemenetlusest
kõrvaldamise alused)

III.2.2) Tehniline ja kutsealane pädevus

2.2.1. Pakkujal peab olemas olema võimalus omandada või kasutusse võtta piisava
võimsusega lumelükkamistehnikat hankelepingu sõlmimise tähtpäevaks (eeldatavalt
01.12.2017). Pakkuja esitab koopia tehnika (traktorite vm mehhanismide)
riiklikust registreerimistunnistustest, millega kavatsetakse teenust osutama
hakata.
2.2.2. Pakkuja annab kirjaliku nõusoleku Hankija nõudmisel GPS-seadmete
paigaldamiseks või olemasolevatele jälgimissüsteemidele juurdepääsu tagamiseks
hankelepingu täitmisel kasutatavatele talihooldusmasinatele.
2.2.3. Pakkuja võib kasutada tööde teostamiseks alltöövõtjaid. Alltöövõtjate
kasutamise korral esitab Pakkuja vastavasisulise kinnituse, milles toob välja
konkreetsed alltöövõtjate poolt teostatavad tööd koos alltöövõtjate nimedega.

IV.1) HANKELEPINGU SÕLMIMISE KRITEERIUMID
IV.1.1) Hankelepingu sõlmimise kriteeriumid
Madalaim hind
V.1) HALDUSALANE TEAVE
V.1.1) Hankedokumentide saamise tingimused
Hankedokumentide (hankeleping ja skeemid) taotlemise või nendele juurdepääsu

tähtpäev (viimane päev): 07.11.2017 kell 16:00

V.1.2) Pakkumuste või taotluste esitamise tähtaeg ja kord

Pakkumused esitada hiljemalt 8.11.2017 kell 16.00 elektrooniliselt allkirjastatuna
meiliaadressile vv@vormsi.ee või posti teel punktis I.1 nimetatud aadressil.
Pakkumuses peab sisalduma teostatavate tööde teostamiseks pakutav tunnihind koos
kõikide maksudega.

V.1.3) Aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma ja tööde valmimise
tähtaeg
tähtaeg: November.2020
V.1.4) Pakkumuste hindamise tingimused

Pakkumuste hindamise koht: Vormsi Vallavalitsus

Vormsi