Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud 17. aprillist 2017

Lääne Maavalitsus annab teada, et algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt

Hanila, Kullamaa, Lihula, Lääne-Nigula, Martna, Noarootsi, Nõva, Ridala ja Vormsi vallas.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada

head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega

maapiirkondades.

Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks

veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete

elektrisüsteemide rajamiseks.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt selles majapidamises

hiljemalt rahvastikuregistri andmete kohaselt 1. jaanuarist 2017, millele nad toetust

taotlevad.

Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot,

omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt kolmandiku projekti kuludest.

Täpsemad tingimused ja taotlusvormid on kättesaadavad EASi

veebilehel: http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/#articleblock-Taotlejale

ja Lääne Maavalitsuse veebilehel: https://laane.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm.

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb

esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele alates 17.04.2017.a

ja esitamise viimane tähtpäev on 19.06.2017.a.

Lisainfo:

Ülle Jaansalu

Arengu- ja planeeringuosakonna

vanemspetsialist

Telefon 4725617; mobiil 53432237

e-post ylle.jaansalu@laane.maavalitsus.ee

Vormsi