Vormsi vallavalitsuse teade

Vormsi valla üldplaneeringu põhisuundade ja juhtotstarbe ning ehitustingimuste täpsustamise teemaplaneeringu  KSH programmi avalikustamisest ja teemaplaneeringu lähteseisukohtade tutvustamisest.

Vormsi Vallavalitsus teatab Vormsi valla üldplaneeringu põhisuundade ja juhtotstarbe ning ehitustingimuste täpsustamise teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikustamisest ja teemaplaneeringu lähteseisukohtade tutvustamisest.

Strateegilise dokumendi algataja ja kehtestaja on Vormsi Vallavolikogu.

Strateegilise dokumendi koostamise korraldaja on Vormsi Vallavalitsus.

Strateegilise dokumendi koostaja on OÜ Pärnu Instituut.

Vormsi valla üldplaneeringu põhisuundade ja juhtotstarbe ning ehitustingimuste täpsustamise teemaplaneeringu eesmärk on kaasajastada maa kasutamisele, maastiku hooldamisele ja ehitamisele seni kehtinud tingimusi, sh ehitusõigus, hoonestusalade paigutus, teedevõrk, sadamad ja lautrid jms.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärgiks on teemaplaneeringu elluviimisega eeldatavalt kaasnevate oluliste keskkonnamõjude tuvastamine, mõjude olulisuse ja ulatuse hindamine,  negatiivsetele mõjudele vajalike leevendavate meetmete ja parima lahenduse väljapakkumine.

Nimetatud teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmiga saab tutvuda ajavahemikul 09.07-23.07.2015 Vormsi valla koduleheküljel ning Vormsi Vallavalitsuses, kontaktisik Valvi Sarapuu, tel 53 073 269, e-post: valvi@vormsi.ee

Küsimusi, ettepanekuid ja vastuväiteid keskkonnamõju hindamise programmi kohta saab esitada Vormsi vallavalitsusele kirjalikult 23. juulini 2015.

Keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu ja sellega seotud teemaplaneeringu lähteseisukohtade tutvustamine toimub 24. juulil 2015. a algusega kl 15.00 Vormsi Vallavalitsuse (Hullo küla, Vormsi vald) saalis.

Vormsi