Üldplaneeringu eelnõule esitati arvukalt ettepanekuid ja märkusi

Vormsi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõud olid avalikul väljapanekul 13. maist kuni 18. juunini. Tähtajaks saabus Vormsi valla aadressile neile märkusi ja ettepanekuid 45 esitajalt, kelle seas nii asutusi, eraisikuid, ühinguid kui eraisikute gruppe. Ettepanekute ja märkuste koondi leiab Vormsi valla veebilehelt, kus kõigil on võimalik tagasisidega tutvuda. Täname kõiki kaasa mõtlemast ja diskussioonis osalemast!

Üksjagu küsimusi on tekitanud, et kõik üldplaneeringule saadetud tagasisidekirjad ei ole dokumendihaldussüsteemis avalikus vaates nähtavad. Põhjuseks on isikuandmete kaitse põhimõtetted ja reeglid. Selleks, et kogu üldplaneeringu koostamiseks toimunud mõttevahetus oleks avalik, oleme koostanud ettepanekutest, märkustest ja muul moel antud tagasisidest koondtabeli. Koondtabelis on isikute nimed asendatud sõnaga “eraisik” ja võetud tekstidest välja muu tundlik info.

Pühapäeval, 30. juunil moodustas Vormsi vallavolikogu oma otsusega üldplaneeringu koostamise juhtrühma, kes kujundab edasises protsessis Vormsi valla seisukohad põhimõttelistele üldplaneeringu lahendust puudutavatele küsimustele ning kellega vallavalitsus kooskõlastab ettepanekutega arvestamise või mittearvestamise. Eskiisi valmimist nõustanud töörühm on tänaseks oma töö lõpetanud. 

Eelnõude avalikustamise käigus esitatud ettepanekutele vastamiseks on vallavalitsusel 30 päeva. Kõigile esitajatele antakse selleks ajaks kirjalikult tagasisidet ning vastused saavad samamoodi tabeli kujul ka kõigele avalikud. Arutelukoosolek, kus avalikustamise käigus esitatud ettepanekud ja vastused nendele ühiselt üle vaadatakse toimub Vormsil 2. augustil. 

Vormsi Vallavolikogu algatas Vormsi valla üldplaneeringu koostamise 10. mail 2023. Üldplaneeringu koostamise konsultandiks Vormsi vallale on OÜ Kobras. 

Rohkem infot

Maris Jõgeva

Vormsi vallavanem

53421726, maris@vormsi.ee

Vormsi