Teated detailplaneeringute menetluste pikendamistest

Vormsi vallavalitsus pikendas kinnistuomaniku motiveeritud taotluse alusel 14.06.2018 istungil
korraldusega nr 22K Vormsi vallas Förby külas Merirahu kinnistu detailplaneeringu menetlust.
Detailplaneering on algatatud 27.10.2014.a. otsusega nr 2 Förby külas Merirahu katastriüksusel
90701:002:1104. Detailplaneeringu eesmärk on maa sihtotstarbe muutmine elamumaaks, krundi
ehitusõiguse ja hoonestus-tingimuste määramine, kommunikatsioonide asukoha määramine, jalgrattatee
servituudi seadmine ja ehituskeeluvööndi vähendamine arvestades 1 m samakõrgusjoont.
Vormsi vallavalitsus pikendas 14.06.2018 istungil korraldusega nr 23K Vormsi Hosbyranna
munitsipaalkinnistu detailplaneeringu menetlust. Detailplaneering on algatatud 30.05.2014 otsusega nr 16
Hosby külas Hosbyranna katastriüksusel 90701:003:0339, mille eesmärk on ehituskeeluvööndi
vähendamine, sadama-alale paadikuuride ehitusõiguse ja hoonestus-tingimuste määramine,
kämpingumajakeste ja puhkeala asukoha ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, slipi
taastamine, kuivkäimlate ja prügikastide asukoha määramine, liiklemisskeemi väljatöötamine ja
parkimiseks sobiva asukoha määramine, olemasoleva muuli rekonstrueerimise tingimuste määramine,
lahesopi vastas küljele uue muuli (-30 m) ehitamise tingimuste määramine, teetruubi rekonstrueerimise
tingimuste määramine.
Vormsi vallavalitsus pikendas 14.06.2018 istungil korraldusega nr 24K Vormsi Borrby sadam
katastriüksusel 90701:001:03420 munitsipaalkinnistu detailplaneeringu menetlust. Detailplaneering on
algatatud 25.08.2014 otsusega nr 22, mille eesmärk on planeerida maa-alale puhke-lõkkekohad,
kuivkäimla, slipikoht, juurdepääsutee ja parklakoht, maismaal paiknevad navigatsioonimärgid, võimalike
kommunikatsioonide asukohad ning ehituskeelu-vööndi vähendamine 5-10 väikeehitise-paadikuuri jaoks,
nende asukoht ja hoonestustingimused.
Vormsi vallavalitsus pikendas 14.06.2018 istungil korraldusega nr 25K Vormsi Rälbyranna
katastriüksuse 90701:003:0323 munitsipaalkinnistu detailplaneeringu menetlust. Detailplaneering on
algatatud 30.03.2015 otsusega nr 10, mille eesmärk on planeerida maa-alale puhkekohad, kuivkäimlad,

slipikoht, parklakohad, navigatsioonimärkide asukohad, 10-15 väikeehitist-paadikuuri, merepääste-
kalurite hoone, olemasolevale vundamendile grillimis-istumispaik, tuletõrje veevõtukoht, vaatlustorn ja

kommunikatsioonid ning muulide rekonstrueerimine.

Vormsi vallavalitsus pikendas 14.06.2018 istungil korraldusega nr 26K Vormsi Rumporanna
katastriüksuse 90701:002:0335 munitsipaalkinnistu detailplaneeringu menetlust. Detailplaneering on
algatatud 27.02.2012.a. otsusega nr 5, mille eesmärk on planeerida olemasoleva telkimisplatsi
rekonstrueerimine, maa-alale puhke-lõkkekohad, kuivkäimlad, slipikoht, juurdepääsuteed ja parklakohad,
maismaal paiknevad navigatsioonimärgid, kanalite navigatsioonimärgid, sadamaaugu toestuse
renoveerimine, sadamaaugu ja kanali setete eemaldamine, muuli rekonstrueerimine, kanali setete
eemaldamine ning kuni 15 väikeehitise-võrgukuuri asukohad ja hoonestustingimused, ühe suurema
paadikuuri (kuni 200 m2) asukoht ja hoonestustingimused, pontoonsildade asukoht ning telkimisplats ja
paadikuuride elektrivarustus.
Vormsi vallavalitsus pikendas 14.06.2018 istungil korraldusega nr 27K Vormsi Norrby sadama-ala
detailplaneeringu menetlust. Detailplaneering on algatatud 28.03.2014.a. otsusega nr 7, mille eesmärk on
anda tingimused olemasoleva hoone rekonstrueerimiseks puhkekohaks ning 5-10 väikeehitise-paadikuuri
asukoha ja hoonestustingimuste määramiseks, kommunikatsioonilahenduste väljatöötamiseks ning
planeeringu maa-alale puhkekohtade, kuivkäimla, slipikoha, juurdepääsutee, parkimisala ja maismaal
paiknevate navigatsioonimärkide asukoha määramiseks.

Vormsi