Septembrikuu jooksul on võimalik taotleda maakasutustoetust

Vormsi vald maksab juba 2010. aastast oma ettevõtetele ja püsielanikele maakasutustoetust, et soodustada sihipärast maa kasutamist, parandada metsade majandamise ja heakorra olukorda Vormsi vallas. 

Maakasutuseks ehk maa kasutamiseks loetakse niitmist, karjatamist, maa harimist, istikute või taimede kasvatamist, võsa raiumist, roo niitmist ja rannaääre hooldamist, metsa majandamist, söödapõldude rajamist jms tegevust.

Maakasutustoetuse taotlusi võtab vallavalitsus vastu igal aastal kuni 30. septembrini  (vorm lae alla SIIT). Taotluses tuleb kirjeldada maa kasutamist iga kinnistu kohta eraldi. Maakasutus peab olema kontrollitav või tõendatud, taotlusele tuleb lisada veel järgmised dokumendid:

1) taotleja nimele Maksu-ja Tolliameti poolt väljastatud maamaksu teate koopia
2) maamaksu täies ulatuses tasumist tõendav maksekorralduse koopia
3) äriühingu puhul ettevõtte kõigi omanike omandiõigust tõendav Äriregistri väljavõte
4) üle 7 ha suuruse metsamaa puhul koopia kehtivast metsa inventeerimisandmetest.

Maksu- ja Tolliameti tõend võlgnevuste puudumise kohta pole tarvis esitada, sest võlgnevuse olemasolu või puudumist saab vallalalitsus ise kontrollida. Lisaks on vallavalitsusel õigus küsida lisadokumente või korraldada paikülevaatust esitatud taotluse kontrollimiseks.

Maakasutustoetuse määraks on 50% aastase maamaksu summast. Maakasutustoetust ei maksta kui taotleja on taotluse esitamise aastal saanud vallavalitsuselt muud toetust ettevõtlusele või kui taotlejal on valla ees võlad. Samuti ei maksta maakasutustoetust selle kinnistu eest, kus on olulisel määral täitmata Vormsi valla heakorraeeskirjas toodud kinnistute heakorra nõuded.

Täpsemad reeglid toetuse taotlemiseks ja maksmiseks on kirjeldatud volikogu määruses „Maakasutustoetuse maksmine“, millega saab tutvuda SIIN.

Vormsi