Maakasutustoetuste taotluste esitamise tähtaeg on 30.09.2017

Tuletame meelde, et maakasutustoetuste saamiseks tuleb esitada taotlus koos
lisadokumentidega vallavalitsusele 30.septembriks.

Maakasutustoetuse maksmise korra ja blanketid leiate
https://www.riigiteataja.ee/akt/414062013013?leiaKehtiv

Vormsi Vallavalitsus

Vormsi