Avaliku väljapaneku teade: Lääne-Nigula valla tuulikuparkide eriplaneeringu asukoha eelvalik

Lääne-Nigula valla tuulikuparkide eriplaneeringu asukoha eelvaliku vallavolikogu otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi avaliku väljapaneku teade Lääne-Nigula Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse (PlanS) § 106 lg 1 ja 4 alusel, et 03.04.2023 kuni 05.05.2023 on avalikul väljapanekul Lääne-Nigula valla tuulepargi eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruanne. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada eelnimetatud dokumentide kohta oma arvamust (PlanS § 106 lg 2).

Lääne-Nigula Vallavolikogu algatas 17.10.2019. a otsusega nr 54 Lääne-Nigula vallas kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega elektrienergia tootmiseks tuulepargile sobiva arendusala leidmiseks. Planeeringust huvitatud isik on AS Enefit Green. Planeeringu koostamise eesmärgiks on leida tuulepargi (elektrituulikutega energiat tootev elektrijaam) ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivaim asukoht Lääne-Nigula vallas ja koostada sobivasse asukohta detailne lahendus ehitusõiguse määramiseks. Eriplaneering koostatakse kogu Lääne-Nigula valla territooriumi ulatuses (1448,77 km²). Tuulepargi rajamise kaudsem vajadus tuleneb Eesti riigi kliima- ja energiapoliitikast. Eesti pikaajaline eesmärk on minna üle vähese süsinikuheitega majandusele, mis tähendab järk-järgult eesmärgipärast majandus- ja energiasüsteemi ümberkujundamist ressursitõhusamaks, tootlikumaks ja keskkonnahoidlikumaks.

Planeeringu esimeses etapis määratakse maa-ala, millesse saab tuuleparki rajada ning tingimused tuulepargi rajamiseks, sh vajalikud täiendavad uuringud detailse osa koostamiseks. Planeerimise esimesele etapile järgnevas detailses planeerimislahenduses määratakse elektrituulikute asukohad, elektriliinide asukohad ja muu vajaliku taristu asukoht ning tingimused ehitamiseks. Olulist keskkonnamõju eeldatavasti planeeringu elluviimisega ei kaasne.

Eriplaneering eelvaliku ala osas kehtestatakse või jäetakse kehtestamata peale tuulikupargi detailse lahenduse koostamist.

Avalikul väljapanekul olevas planeeringu eelnõus on sobivaks asukohaks valitud eelvaliku ala 2 mis asub valla keskosas Vidruka, Seljaküla, Piirsalu, Jaakna, Luigu ja Rõuma külades. Ala 2 oli esmase kaardianalüüsi alusel suurusega 3061 ha, 2022 aasta täpsustatud kaardianalüüsi alusel 2782 ha. Planeeringu koostamise seiskumise perioodil on ala 2 piirkonda lisandunud täiendav eluhoone,

KSH aruandest lähtuvalt on valitud tööprotsessis sobivamaks alaks Ala 2, mille kohta on koostatud asukoha eelvaliku etapi planeeringulahendus. Planeeringulahenduse koostamisel on arvesse võetud KSH aruandes välja toodut, planeeringu koostamise töörühma märkusi ning koostöös asjaomaste asutuste, erinevate huvigruppide ja avalikkusega tehtud ettepanekuid, mis võimaldavad planeeringu eesmärkide täitmist. Tulenevalt planeerimisseaduse § 99 lõikest 1 tehakse kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvalik koostöös valitsusasutustega, kelle valitsemisalas olevaid küsimusi kohaliku omavalitsuse eriplaneering käsitleb.

Avalik väljapanek toimub ja planeeringu dokumentidega on võimalik tutvuda alates 03.04.2023 Lääne-Nigula valla veebilehel https://www.laanenigula.ee/tuuleenergia-eriplaneering Prinditud dokumentidega on võimalik tutvuda Lääne-Nigula vallavalitsuses Taeblas, Noarootsi-, Nõva-, Kullamaa-, Martna-, Risti-, Oru- ja Palivere osavallavalitsuses nende lahtiolekuaegadel E-N kl 8-16.30 ja R kl 8-14.
Arvamusi saab esitada avaliku väljapaneku jooksul Lääne-Nigula vallavalitsuses Taeblas, Noarootsi-, Nõva-, Kullamaa-, Martna-, Risti-, Oru- ja Palivere osavallavalitsuses või e-posti aadressil vv@laanenigula.ee. Avalikule väljapanekule järgnevatest avalikest aruteludest antakse teada hiljemalt 14 päeva enne avaliku arutelu toimumist.

 

Lääne-Nigula vallavalitsus

Vormsi