Kutse volikogule

Vormsi Vallavolikogu 7 koosseisu 37. istung toimub esmaspäeval 28. augustil 2017. a kell 9.00 Hullo koolituskeskuses.

  1. Eelnõu: Nõusolek ehitamiseks detailplaneeringut koostamata Vana-Marksi katastriüksusel 90701:002:1404 Hullos (ettekanne Valvi Sarapuu). Eelnõu suunatud maaelu ja majanduskomisjoni.
  2. Eelnõu: Detailplaneeringu algatamine Förby külas Pihlaka katastriüksusel 90701:002:0450. Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) mittealgatamine (ettekanne Valvi Sarapuu). Eelnõu suunatud maaelu ja majanduskomisjoni.
  3. Eelnõu: Rumporanna detailplaneeringu vastuvõtmine (ettekanne Valvi Sarapuu). Eelnõu suunatud maaelu ja majanduskomisjoni.
  4. Eelnõu: Hullo küla tööstusplatsi ja külakeskuse detailplaneeringuga osaliselt kehtetuks tunnistamine Papli maaüksuse osas (ettekanne Valvi Sarapuu).
  5. Eelnõu: Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Sihtasutusele Lääne-Eesti Arenduskeskus (ettekanne Valvi Sarapuu).
  6. Eelnõu: Vormsi valla arengukava muutmine (ettekanne Valvi Sarapuu). Suunatud maaelu ja majanduskomisjoni.
  7. Eelnõu: Vormsi valla eelarve strateegia aastateks 2017-2021 (ettekanne Valvi Sarapuu). Suunatud maaelu ja majanduskomisjoni.
  8. Ülevaade Vormsi valla üldplaneeringu põhisuundade ja juhtotstarbe ning ehitustingimuste täpsustamise teemaplaneeringu hetkeolukorrast (ettekanne Eidi Leht).
  9. Info.

Ivo Sarapuu

Volikogu esimees

Volikogu poolt vastuvõetud õigusaktid avalikustatakse vastavalt Vormsi valla põhimääruse punktile 56 7 päeva pärast istungi toimumist.

Vormsi