Kirjalik enampakkumine: Vormsi saarel kasvava metsa raieõigus

Riigimetsa Majandamise Keskus korraldab Vormsi saarel kasvava metsa raieõiguse müügiks avaliku kirjaliku enampakkumise.
Pakkumine korraldatakse lähtudes Vabariigi Valitsuse 4. jaanuari 2007. a määrusest nr 1 „Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord” § 4 lg 2, § 5 p 1, § 9, § 10 ja § 13.

Pakkumise objektiks on Vormsi saarel ajavahemikul 01. jaanuar 2024. a kuni 14. aprill 2024. a raieõiguse võõrandamisega raiutavad raielangid. Müügiobjektide nimekirja, raielankide asukoha, pindala, sesoonsuse, hinnangulise tagavara, alghinna jm info ning pakkumuse esitamise vormi leiad siit.

Enampakkumisel võivad osaleda kõik isikud:

  • kes on seisuga 05. jaanuar 2024 viimase kahe aasta jooksul täitnud müügi korraldaja ees lepingutest tulenevad ostukohustused ja kellel puudub müügi korraldaja ees võlgnevus;
  • kes on seisuga 05. jaanuar 2024 täitnud riiklike ja oma asukohariigi maksude tasumise kohustuse õigusaktide kohaselt või kelle maksuvõla tasumine on ajatatud;
  • kes on allkirjaga kinnitanud oma nõusoleku pakkumise tingimustega, sealhulgas tasuda enne raieõiguse omandamist ettemaksu kogu müügiobjekti maksumuses koos käibemaksuga.

Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab esitama vormikohase pakkumuse kinnises ümbrikus hiljemalt 05. jaanuar 2024 kell 12.00 müügi korraldajale aadressil Toompuiestee 24, 10149 Tallinn. Ümbrikule kirjutada märgusõnad “Raieõiguse pakkumus”. Digitaalselt allkirjastatult võib pakkumuse esitada hiljemalt 05. jaanuar 2024 kell 12.00 e-postiga aadressile kyte@rmk.ee, märkides digikonteineris asuva faili nimeks „Raieõiguse pakkumus“.

Vormikohane pakkumus peab sisaldama järgmisi andmeid:

  1. pakkuja nimi, isiku- või registrikood, aadress ja kontakttelefon;
  2. allkirjaga kinnitatud nõusolek osta müügiobjekt enampakkumisel kehtestatud tingimustel, mis on kinnitatud pakkuja allkirjaga;
  3. võõrandada soovitava müügiobjekti nimetus ja ettepanek ostuhinna kohta;
  4. pakkumise esitamise kuupäev, pakkuja allkiri, esindamise puhul volikiri.

Müügiobjekti kogus on määratud RMK takseerandmete alusel.

Müügiobjekti koosseisu kuuluvate häilude geograafilised keskpunktid ei ole looduses märgistatud. Müügi korraldaja teostab häilude ja kokkuveoteede märgistamise looduses peale edukate pakkumiste selgumist kahe nädala jooksul. Häilude paiknemine kaardil on illustratiivne ja häilude reaalne asukoht looduses võib erineda puistu iseärasuste tõttu kaardil märgitud asukohtadest.

Pakkumused avatakse 05. jaanuar 2024 kell 12.15 müügi korraldaja aadressil Toompuiestee 24, 10149 Tallinn. Lisainformatsioon enampakkumise kohta e-post: kyte@rmk.ee.

Rohkem infot: https://www.rmk.ee/organisatsioon/kuulutused-1/metsa-ja-puidu-muuk/05-01-2024

Vormsi