Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise teade

Vormsi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 12 lõike 1¹ punkti 2 alusel.

Vormsi Vallavalitsus otsustajana teatab, et on jätnud algatamata 29. jaanuari 2024. a korraldusega nr 18 Vormsi vallas Rumpo külas Epasta katastriüksusel Epasta detailplaneeringu keskkonnamõju hindamise (KMH).

Vastavalt esitatud taotlusele oli detailplaneeringu eesmärgiks üksikelamu ja kahe abihoone rajamine. Taotletavad kommunikatsioonid olid elektri- ja sideühendus, puurkaev, biopuhasti.

KMH jäeti algatamata kuna arvestades kavandatud tegevuse mahtu, iseloomu ja paiknemist ei saa eeldada detailplaneeringu elluviimise ja sihipärase kasutamisega seonduvat KeHJS § 6 nimetatud olulist keskkonnamõju.

Arendaja on Osaühing Triovara Halduse (registrikood: 11267806) kontaktisik Karl Raatpalu, e-post karlraatpalu@gmail.com
Otsustaja on Vormsi Vallavalitsus (kontaktisik Marja-Liisa Meriste, e-post marja-liisa@vormsi.ee, telefon 5596 5407).

KMH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti aadressil Hullo küla, Vormsi vald, Lääne maakond, Külamaja. Digitaalselt on dokument kättesaadav Vormsi Vallavalitsuse kodulehel www.vormsi.ee.

Vormsi Vallavalitsus
Hullo küla, Vormsi vald, Lääne maakond, Külamaja
Telefon: +372 5296318
E-post: vv@vormsi.ee

Vormsi