Hullo vana karjääri ümbruse detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu

Vormsi Vallavolikogu algatas oma 29.septembri 2014.aasta otsusega nr 25 üldplaneeringut muutva detailplaneeringu Vormsi vallas Hullo külas vana karjääri ümbruse ligikaudu 8,2 ha  suurusel maa-alal.

Detailplaneeringu eesmärk on taotleda ala osaliselt munitsipaalomandisse, kus toimub ehitus- ja lammutusjäätmete kogumine, vaheladustamine ja sortimine nende suunamiseks kordus- ja taaskasutusse ning loomsete jäätmete matmispaigana, nende kruntide ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, juurdepääsuteede asukoha määramine, maa sihtotstarbe muutmine.

Vormsi Vallavolikogu 29.septembri 2014.aasta otsusega nr 25 otsustas jätta Hullo küla vana karjääri ümbruse maa-ala detailplaneeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata.

Hullo vana karjääri ümbruse maa-ala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub neljapäeval 13.augustil 2015 kell 10.00 Koolituskeskuses

Hullo külas vana karjääri ümbruse maa-ala detailplaneeringu eskiislahendusega on võimalik tutvuda Vormsi vallamajas  ja dokumendiregistris Vormsi valla kodulehel:

www.vormsi.ee avalik teave http://avalik.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?type=12&id=112527

Küsimusi ja ettepanekuid on võimalus esitada e-posti aadressil vv@vormsi.ee või kirjalikult valla kantseleisse.

Algmaterjalidega on võimalik tutvuda Vormsi valla kantseleis või Vormsi valla kodulehel www.vormsi.ee avalik teave http://avalik.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?type=12&id=94118

Vormsi vallavalitsus

Vormsi