Teemaplaneering

Käesolevale lehele on koondatud Vormsi valla üldplaneeringu põhisuundade ja juhtotstarbe ning ehitustingimuste täpsustamise teemaplaneeringu materjalid koos planeeringule koostatava keskkonnamõju strateegilise hindamise materjalidega.

Teemaplaneeringu uuendatud eesmärgid

Vormsi Vallavolikogu otsustas käesoleva aasta 27. märtsi istungil jätkata Vormsi valla teemaplaneeringu menetlemist eesmärgiga täpsustada maakasutus ja ehitustingimusi järgmiselt:

 1. Valmistatakse ette eraldi uus maakasutustingimusi täpsustav teemaplaneeringu kaart, kus määratakse eraldi värvidega:
  1. metsamaad (metsamassiivid), mida majandatakse metsaseaduse alusel, kus ehitustegevus ei ole lubatud ja detailplaneeringuid ei algatata.
  2. põllumassiivid, mida kasutatakse põllumajandustegevuseks ja kus ehitustegevus ei ole lubatud ja detailplaneeringuid ei algatata
  3. elamumaad, kõik need mis on juba elamumaaks muudetud maareformi käigus, detailplaneeringute või muude otsuste alusel ja kus saab ehitada ilma detailplaneeringut koostamata
 1. lisaks märgitakse kaardile
  1. ranna- ja kaldakaitse vöönd ning kaitsealad ja märgalad (järved, tiigid jms), kus ehitamine ei ole lubatud või kus ehitamine pole võimalik.
  2. üldplaneeringuga määratud külasüdamikud endistes piirides, kus saab ehitada ilma detailplaneeringut koostamata
  3. kõik eelpool nimetamata alad, kus ehitamine toimub detailplaneeringu alusel ja kus volikogul on otsustusõigus lubada ehitada ilma detailplaneeringut koostamata
 1. Määratakse ära ehitustingimused (näiteks: millised katused on lubatud ja millised mitte, kas elamutele ja ühiskondlikele hoonetele kehtivad ühesugused reeglid ja kus võib kasutada ümarpalki jne…).

Teemaplaneeringu tulemusena luuakse uus maakasutus- ja ehitustingimusi täpsustav materjal. Tekib olukord, kus inimene edaspidi juba teab, milline on tema maaüksuse maa juhtotstarve ja kas seda on võimalik muuta või mitte.

Maakasutus ja ehitustingimuste täpsustamise eesmärk on säilitada Vormsi omanäolisus ja väärtuslikud miljööalad, välditakse ehitamist põllu-ja metsamaale ning lahendatakse ka ebasoovitav väga väikeste, alla 20 m2 ehitiste ehitamine aladele, kus on üheselt mõistetav, et ehitustegevus ei ole lubatud.

Sellise täpsustava ja kõigile arusaadava lahenduse eesmärk on luua olukord, kus me suudame oma väärtuslikku maastikku paremini kaitsta ja järeltulevatele põlvedele säilitada Vormsi erilisust ning erinevust mandri Eestiga.

 

Planeeringu koostamise korraldaja on Vormsi Vallavalitsus.
Planeeringu konsultant on OÜ Pärnu Instituut.

Planeeringu materjalid:

1. Teemaplaneeringu algatamine – https://atp.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?itm=52637
2. Teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine – https://atp.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?itm=54128
3. Teemaplaneeringu lähteseisukohad – http://avalik.amphora.ee/vormsivv/index.aspx
4. Teemaplaneeringu seletuskiri eskiisi koostamiseks (11.08.2015 seis; PDF; 5 MB)
5. Teemaplaneeringu joonis eskiisi koostamiseks (20.07.2015 seis; JPG; 20 MB)
6. Planeeringu joonise tingmärgid eraldi dokumendina (20.07.2015 seis; JPG; 497 KB)
7. Planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm. Heakskiidetud.
8. Teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm avaliku arutelu protokoll (24.07.2015; BDOC; 103 KB)
9. Juhend ettepanekute tegemiseks (25.08.2015; kokku pakitud PDF, RTF, DOC, ODT dokumendid; 128 KB)

Vastu võetud teemaplaneering
Materjalid asuvad lingil https://atp.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?o=126&o2=822&u=-1&hdr=hp&tbs=all&dt=&itm=193984&clr=history&pageSize=20&page=2

Teemaplaneeringu lisad
12.Vormsi_YPTP_SK_20200320
13. Vormsi_YPTP_SK_20200320Vormsi_YPTP_Joonis_20200306_1300x820
14. Vormsi_YPTP_lisa1_kitsendused_20200320
15.Vormsi_YPTP_lisa2_2019 (1)
16. Vormsi_YPTP_Lisa3_KSHP_2015_heakskiidetud (1)
17. Vormsi_YPTP_lisa5_Skeem_Tehnovorgud_20180307_A3 (3)

18.Vormsi_TP_KSH_18032020 lisa 4

19.Vormsi_YPTP_lisa6_20200316_Leppemärgid

20. 20180306_Kooskolastuste_koondtbl

Eelmised variandid teemaplaneeringu dokumentidest:
10. Teemaplaneeringu seletuskiri: (11.07.2016 seis; PDF; 2,09 MB)
11. Teemaplaneeringu joonis: (11.07.2016 seis; JPG; 5,85 MB)