8. maist saab saarte ja mandri vahel vabalt liikuda

Kuna saarte ja mandri vahelise liikumise järk-järgult avamine ei ole toonud kaasa olukorra halvenemist, siis otsustas eriolukorra valitsuskomisjon lubada kõigil saarte ja mandri vahel vabalt liikuda. Seejuures jäävad kehtima reeglid, mis kaitsevad viiruse eest. See tähendab, et kui minna ilusaid ja kevadisi saari vaatama, siis ikka ainult tervena, 2+2 reeglile kohaselt ning järgides hügieeni.

Seletuskiri:

peaministri 14. märtsi 2020. a korralduse nr 30 „Eriolukorra juhi korraldus
Saaremaa, Hiiumaa, Vormsi, Ruhnu, Kihnu ja Muhu valla ning Manija saare
territooriumil liikumisvabaduse piirangute kehtestamise kohta“ kehtetuks tunnistamist
käsitleva korralduse juurde
Vabariigi Valitsus kehtestas 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 Eestis eriolukorra seoses
COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas, viiruse Eestisisese leviku tuvastamisega ja laienemise suure tõenäosusega ja sellest tingitud massilise
nakatumise ohuga ning vajadusega rakendada hädaolukorra seaduse 4. peatüki 2. jaos
sätestatud juhtimiskorraldust ning anda võimalus rakendada vajaduse korral samas peatükis
sätestatud meetmeid.
Eriolukorra kehtivust pikendati kuni 17. maini k.a Vabariigi Valitsuse 24. aprilli 2020. a
korraldusega nr 132.
Hädaolukorra seaduse § 31 lõike 3 alusel on eriolukorra juhil õigus kehtestada
liikumisvabaduse piiranguid, kui see on vajalik eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud
hädaolukorra lahendamiseks.
Isikute liikumisvabadust Saaremaa, Hiiumaa, Vormsi, Ruhnu, Kihnu ja Muhu valla ning Manija
saare territooriumil on piiratud eriolukorra juhi 14. märtsi 2020. a korraldusega nr 30, millega
kehtestati liikumisvabaduse piirangud saarte ja Mandri-Eesti vahel. Piirangud olid vajalikud,
kuna inimkontaktide piiramine on teadaolevalt parim viis nakkuse edasi kandumise
pidurdamiseks. Samas nähti korraldusega ette ka erandid, mis võimaldasid põhjendatud
juhtudel liikuda saartelt mandrile ja vastupidi, kui tegemist ei olnud haigustunnustega
inimestega. SARS-CoV-2 viiruse leviku stabiliseerumise tõttu Eestis leevendas Vabariigi
Valitsus piiranguid selliselt, et Saaremaa valla, Hiiumaa valla, Vormsi valla, Ruhnu valla,
Kihnu valla ja Muhu valla ning Manija saare territooriumil püsivalt või ajutiselt elavatele või
viibivatele isikutele lubati alates 28. aprillist 2020. a väljastada lube valla või saare
territooriumilt ühekordseks mandrile ja mandrilt ühekordseks tagasi valla või saare
territooriumile liikumiseks. Alates 4. maist leevendati kehtivaid piiranguid veelgi, võimaldades
saarte vahel ning saarte ja mandri vahel liikumist neil, kes tõendavad rahvastikuregistri kande
järgi enda või oma lähima pereliikme seotust saartega.
Kuivõrd COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud sündmuste ning
rahvatervise ja majanduse probleemide lahendamisega tegelevale valitsuskomisjonile esitatud
viimaste andmete kohaselt on Eestis COVID-19 nakkus tuvastatud 0,44 protsendil testitutest,
on saarte ja mandri vahelisest liikumisest põhjustatud SARS-CoV-2 viiruse leviku risk
märkimisväärselt vähenenud. Seetõttu on praeguses olukorras proportsionaalne Saaremaa,
Hiiumaa, Vormsi, Ruhnu, Kihnu ja Muhu valla ning Manija saare territooriumil täiendavad
liikumispiirangud kehtetuks tunnistada.
Eelnevast tulenevalt tunnistab eriolukorra juht täiendavad liikumisvabaduse piirangu Saaremaa,
Hiiumaa, Vormsi, Ruhnu, Kihnu ja Muhu valla ning Manija saare territooriumil kehtetuks.
Korraldus jõustub 8. mail 2020. a.
Korralduses nähakse massiteabevahendite valdajatele ette kohustus avaldada korraldus
viivitamata, muutmata kujul ja tasuta. Korralduse viivitamatu avaldamise kohustus on vajalik,
et kõik puudutatud isikud oleksid teadlikud eriolukorraga seotud piirangute leevendamisest.

Lisatud:

Seletuskiri_Saared kehtetuks_SK

Korraldus_PM2080K

Vormsi