4.aprillist saavad erametsaomanikud taotleda hüvitisi looduskaitseliste piirangute eest

4. aprillist kuni 30. aprillini saab Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) taotleda toetust looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jääva tulu hüvitamiseks Natura 2000 erametsamaal ja väljaspool. Taotluste esitamine toimub läbi e-PRIA portaali.

Mõlema meetme toetusõiguslikud alad saab jätkuvalt näidata e-PRIAs ühes ja samas taotluses ning kahte eraldi taotlust klient esitama ei pea. Taotlus piirangute hüvitamiseks tuleb metsaomanikul esitada igal aastal uuesti. Taotluse esitamist ei maksa jätta viimasele minutile, kuna KIKilei ole enam võimalik hilinenud taotlusi vastu võtta.

Toetustaotluste täitmisel saab abi küsida KIKist või pöörduda oma kohaliku metsaühistu poole. „Julgustame jätkuvalt kõiki taotlejaid, kellel ei ole endal kodus arvutit või puuduvad piisaval tasemel arvuti kasutamise oskused, küsima nõu ja juhendamist KIKi metsaosakonnast või oma piirkondlikust metsaühistust,” selgitas KIKi metsaosakonna toetuste üksuse juht Piia Kiivramees. „Kindlasti tuleks aga nii KIKi Tallinna kontorisse nõustamisele tulemiseks kui ka metsaühistu konsulendiga kohtumiseks eelnevalt leppida kokku sobilik aeg, et vältida järjekordade tekkimist.”

„Nii taotlemine kui ka peamised tingimused on analoogsed eelmiste aastatega. Kõrgema määraga, ehk 134 eurot hektari kohta, on toetatavad lisaks sihtkaitsevöönditele Natura piiranguvööndis või hoiualal asuvad metsaelupaigad ning Natura alal sihtkaitsevööndiks projekteeritavad alad,“ selgitas KIKi metsaosakonna juhataja Gunnar Reinapu. „Uuendusena on sellest aastast taotlemise aluseks olev metsaalade kaart fikseeritud ning taotlusperioodi ajal see jooksvalt enam ei muutu. See tähendab, et pärast fikseerimise kuupäeva toimunud kaitse-eeskirjade, Natura elupaikade andmestiku või muid kaardikihtide muudatusi võetakse arvesse järgmise aasta toetusõiguslike alade kaardi loomisel,“ lisas Reinapu.

Hüvitise suurus on:

  • 134 eurot Natura sihtkaitsevööndis, Natura piiranguvööndis asuvas või hoiualal asuvas metsaelupaigas, Natura sihtkaitsevööndiks projekteeritaval alal või väljaspool Natura ala sihtkaitsevööndis;
  • kuni 60 eurot Natura alal piiranguvööndis või hoiualal, kus ei asu metsaelupaik ning piiranguvööndiks või hoiualaks projekteeritaval alal.

Tänavuse vooru toetusõiguslike metsaaladega saab tutvuda Maa-ameti geoportaali Erametsatoetuste kaardirakenduses. Hüvitiste taotlemisel aluseks olevad metsaalad on kantud 2024. aastal toetusõiguslike aladena Eesti looduse infosüsteemi (EELIS). Kaardi koostamise aluseks olevad erinevad kaardikihid (sh looduskaitseliste piirangutega alad, katastriüksuse piirid jm) on kaardile kantud 7. veebruar 2024 seisuga. EELISesse kantud metsaelupaigad on käesoleva aasta 14. veebruari ning poollooduslike koosluste alad (PLK) ehk pärandniidud 16. veebruari seisuga.

Toetusõiguslikul kaardil ja toetuse taotlemisel e-PRIAs kuvatakse sihtkaitsevööndina ka EELISesse kantud Natura piiranguvööndis või hoiualal asuvaid metsaelupaiku, kuna nende eest on ette nähtud kõrgema, sihtkaitsevööndi määraga toetus. Metsaomanik näeb soovi korral metsaelupaikade kaardikihti sisselogituna metsaportaalis.

Taotluse juurde eraldi kaarti pole vaja lisada, hüvitise taotlemiseks piisab e-PRIAs metsaalade andmete lisamisest taotlusesse. Taotluse esitamise lihtsustamiseks sobib üldjuhul e-PRIAs eeltäidetud taotluse vorm, mis on tehtud toetusõiguslike metsaalade kaardi ja kinnistusregistri andmete alusel.

Kui hüvitise nõuetele mittevastav ala või selle osa on siiski kaardil, saab taotleja enne taotluse esitamist e-PRIAs metsaala eemaldada või selle pindala vähendada. Taotlusele saab e-PRIAs vajadusel lisada märkusi ja lisafaile (nt kaasomaniku nõusolek).

Kui hüvitise saamise nõuetele vastav metsaala on maaomaniku hinnangul kaardilt puudu või vajab muutmist, tuleb esitada avaldus KIKile hiljemalt 31. detsembriks. Sel juhul arvestatakse avaldusega järgmise aasta kaardi loomisel.

Taotleja võib õigeaegselt esitatud taotlusel teha hilisemaid muudatusi metsamaa ja selle piiride osas (nt lisada või eemaldada alasid) kuni 15. juunini 2024.

Täpsema info toetuse taotlemise tingimuste kohta leiab erametsaportaalist toetuse lehelt. Lisainfot hüvitise kohta saab küsida KIKi metsaosakonnast e-posti aadressil natura@kik.ee või infotelefonil 5668 3263. Looduskaitseliste piirangute hüvitiste taotlemise infotund toimub 11. aprillil kell 11.00-12.00 Teamsi keskkonnas. Palume osalemisest teada anda hiljemalt 9. aprillil SIIN. Infopäev salvestatakse ja seda on võimalik endale sobival ajal järele vaadata.

Vormsi