Avalik teave, dokumendiregister ja üldaktid

Vastavalt Avaliku teabe seadusele peab kohalik omavalitsus veebis
avalikustama oma dokumendiregistri. Vormsi valla
dokumendiregistrisse kantakse vallavalitsuses ja volikogus saadud või
loodud dokumendid.
Dokumendiregistri avalikus vaates ei võimaldata juurdepääsu isikuandmeid
või ärisaladust sisaldavatele dokumentidele. Juurdepääsupiiranguga
dokumentidele on lisatud viide juurdepääsupiirangule ning nendele saab
juurdepääsu taotleda täites selleks eraldi teabenõude vormi. Dokumentide
sisu kohta täpsustava informatsiooni saamiseks esitage teabenõue.

Valla avalikke dokumente on võimalik kuvada läbi dokumendiregistri Amphora siit.

Vormsi valla külade asustusstruktuuri ja traditsioonilise arhitektuuri analüüs. Külamiljöö väärtuste hindamine

Vallavolikogu ja vallavalitsuse määrused on avalikustatud Riigi Teatajas:

Vormsi valla Põhimäärus https://www.riigiteataja.ee/akt/409072015007

Vormsi Vallavara valitsemise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/406112013021

Vormsi valla arengukava https://www.riigiteataja.ee/akt/408022013058

Vormsi valla heakorra eeskiri https://www.riigiteataja.ee/akt/408052014075

Vormsi valla jäätmevaldajate register, registripidamise korraldamine ja jäätmeveo teenustasude kehtestamise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/431102013013

Jäätmekava 2009-2015 https://www.riigiteataja.ee/akt/414112013012

Vormsi valla jäätmehoolduseeskiri https://www.riigiteataja.ee/akt/420112013021

Korraldatud jäätmeveo rakendamise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/406112013020

Maamaksumäärad https://www.riigiteataja.ee/akt/420112013022

Vormsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri https://www.riigiteataja.ee/akt/419102013048

Vormsi valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise, maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/407042016107

Vormsi valla omandis olevate eluruumide kasutusse andmise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/429012014042

Vormsi Lasteaed-Põhikooli arengukava 2014-2018 https://www.riigiteataja.ee/akt/429012014026

Projektitoetuste andmise tingimused ja kord Vormsi vallas https://www.riigiteataja.ee/akt/408102014019

Vormsi vallas elavale üliõpilasele makstava stipendiumi suurus, tingimused ja kord https://www.riigiteataja.ee/akt/425072013002

Ettevõtlustoetuse maksmine https://www.riigiteataja.ee/akt/410072014029

Maakasutustoetuse maksmine https://www.riigiteataja.ee/akt/414062013013

Vormsi valla hankekord https://www.riigiteataja.ee/akt/409032013114

Vormsi valla jäätmeveo teenustasude kehtestamine https://www.riigiteataja.ee/akt/423072013021

Valimisjaoskonna moodustamine https://www.riigiteataja.ee/akt/423072013021

Vormsi valla kriisikomisjoni põhimäärus https://www.riigiteataja.ee/akt/431102013014

Vormsi Koolituskeskuse kasutamise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/425102013067

Vormsi Rahvamaja kasutamise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/425102013054

Vormsi valla eelarve strateegia https://www.riigiteataja.ee/akt/426112013006

Vormsi Lasteaed-Põhikooli põhimäärus https://www.riigiteataja.ee/akt/412072013006

Vormsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2015 – 2026 kinnitamine https://www.riigiteataja.ee/akt/407042015028

Külavanema statuut ja külakoosolekute läbiviimise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/430122014042

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Vormsi vallas https://www.riigiteataja.ee/akt/422052015002

Vormsi valla 2016. aasta eelarve: https://www.riigiteataja.ee/akt/402042016035 (eelarve seletuskiri)

Vormsi valla 2016. aasta esimene lisaeelarve: https://www.riigiteataja.ee/akt/401062016014

Vormsi valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020: https://www.riigiteataja.ee/akt/421102016009

Vormsi valla 2017. aasta eelarve https://www.riigiteataja.ee/akt/408022017025

Vormsi valla 2017. aasta I lisaeelarve: https://www.riigiteataja.ee/akt/405042017021