Merirahu detailplaneeringu avalik arutelu

Vormsi Vallavolikogu algatas oma 27.oktoobri 2014.aasta otsusega nr 26 detailplaneeringu Vormsi vallas Förby küla Merirahu 4,4 ha suurusel katastriüksusel 90701:002:1104.

Vormsi vallavalitsuse teade

Vormsi valla üldplaneeringu põhisuundade ja juhtotstarbe ning ehitustingimuste täpsustamise teemaplaneeringu KSH programmi avalikustamisest ja teemaplaneeringu lähteseisukohtade tutvustamisest.

Kutse volikogu istungile

VORMSI VALLAVOLIKOGU 7 KOOSSEISU 17. ISTUNG TOIMUB ESMASPÄEVAL 29. juunil 2015. a KELL 09.00 HULLO KOOLITUSKESKUSES.