Vormsi vallavalitsus pakub tööd

Muuda enda elu ja kandideeri tööle meretagusesse väikese kogukonnaga valda – Eesti suurim väikesaar Vormsi ootab sinu energiat ja tegutsemistahet! Vormsi on unikaalne paik oma rannarootsi tausta ja mitmekesise looduse poolest. Vormsi on saar eneseteostuseks.

Vormsi vallavalitsus kuulutab välja konkursi Vormsi Lastead-Põhikooli direktori ametikohale

Otsime Vormsi hariduselu eestvedajat, kes kujundab Vormsi koolist kogukonna vaimse ja kultuurilise keskuse ning koolijuhina näeb kohalikku elu, kogukonda ja kooli rolli selles ühtse tervikuna.

Miks Vormsile koolijuhina tööle tulla?

 • – Vormsi vald väärtustab oma kooli ja on heaks partneriks haridusvaldkonna edendamisel
 • – koolijuhina on sul võimalus luua omanäoline ning hinnatud kogukonnakool
 • – otsime väikekoolide eestkõnelejat. Sul on võimalus tuua väikekool kui väärtus tagasi haridusmaastikule
 • – pakume konkurentsivõimelist palka ning tulemustasu tähtajalise lepinguga viieks aastaks
 • – töökeskkond saarel on ainulaadne ja vaieldamatult looduskaunis
 • – aitame leida elamispinna ja kingime saare võlude avastamiseks Sulle jalgratta!

Ootame sind Vormsile kui:

 • – tunned rõõmu meeskonna kaasavast juhtimisest, oskad luua toimivaid koostöösuhteid ja näed ennast hariduselu eestvedajana koolis kui kogukonnas laiemalt
 • – sul on teadmised kaasaegsetest õpikäsitlustest, avatus erinevate pedagoogiliste lähenemiste suhtes, võime töötada välja uusi lahendusi ja neid ellu viia
 • – sul on oskused, et juhtida kooli kokkulepitud strateegiliste eesmärkide suunas, sidudes selleks juhtimisalased, pedagoogilised ja administratiivsed kompetentsid
 • – oled avatud suhtleja, sa ei pelga otsustada ega vastutada ja vaatad tulevikku
 • – väärtustad saare eripärast loodust ja kultuuri
 • – sul on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, kogemus tööst koolis ja valmisolek ka ise klassi ette astuda

Kandideerimiseks palume esitada aadressile vv@vormsi.ee avaldus, millele on lisatud:

 • – elulookirjeldus
 • – motivatsioonikiri
 • – visioon Vormsi kooli arengust ja tegevuskava selle elluviimiseks (kuni 2 lk)
 • – haridust tõendavate dokumentide koopiad
 • – muud dokumendid, mida pead oluliseks

Kandideerimise tähtaeg 15. mai, 2023. 

Tööle asumise aeg enne 1. augustit 2023.

Lisainfo valla haridusspetsialistilt: Janika Viilma, janika@vormsi.ee või telefonil 53035222.

Vormsi vallavalitsus võtab tööle keskkonna- ja planeeringute spetsialisti

kelle hooleks on saare ruumilise planeerimise korraldamine, koordineerimine, Vormsi rikkaliku ja saarele omase elukeskkonna säilimisele kaasaaitamine.

Otsime eestvedajat, kes hoolitseb saare ressursside mõistliku kasutamise eest, annab kodanikele nõu ja soovitusi keskkonnasõbraliku maakasutuse osas, järgib planeeringute elluviimist ja aitab viia lõpuni nii üldplaneeringu koostamise kui detailplaneeringute menetlused.

Vormsi vallavalitsuses töötades on sinu ülesandeks:
– valla üldplaneeringu koostamise korraldamine ja menetlustoimingute läbiviimine, sh koostöö ametkondadega, isikute kaasamine ja avalike arutelude läbiviimine
– detailplaneeringute algatamise ettevalmistamine, koostamise korraldamine, menetlustoimingute läbiviimine, ja järelevalve planeeringute elluviimise üle
– valla tööks vajalike keskkonnalubade taotlemine, aruannete koostamine
– keskkonnasõbraliku jäätmemajanduse korraldamine
– keskkonnakaitsealase töö korraldamine vallas, sh maa kasutamise ja kaitse alastest õigusaktidest kinnipidamise kontrollimine.

Oled sobiv kandidaat kui:
– oled ettevõtlik, leidlik, oma töös iseseisev ja viid plaanitu lõpuni
– sul on kõrgharidus ja vähemalt aastane töökogemus ülesannetega seotud valdkondades
– tunned ruumilist planeerimist, projekteerimist ja loamenetlust reguleerivaid õigusakte ning orienteerud vastavates juhendmaterjalides,
– sul on registrite kasutamise kogemus ja kaardiprogrammide kasutamise oskus
– oled hea meeskonnamängija, suhtleja ja läbirääkija ning pead lugu koostööst
– omad valmidust hoida ennast kursis keskkonna ja ruumilise planeerimise teemade ajakohaste arengutega
– sul on hea arvutioskus ja oled avatud uute töökeskkondade õppimisele
– valdad eesti keelt väga heal tasemel ja üht võõrkeelt

Omalt poolt pakume:
– töövaldkonnaga hästi kokku sobivat ja inspireerivat elukeskkonda
– vaheldusrikast ja tähenduslikku tööd, võimalust tööga nähtavat muutust luua
– tööle väärilist tasu
– soovi korral enese saarele sisseseadmiseks elamispinda

Töö on osalise koormusega. Vormsi vald on algatanud uue üldplaneeringu koostamise, lõpetamata on mitmeid olulisi detailplaneeringuid. Tööle asudes tuleb ette valmistada vallavalitsuse otsuseid ja volikogu eelnõusid, vastata kodanike päringutele, pidada kogukodadega arutelusid sobivaimate lahenduste leidmiseks.

Kandideerimiseks ootame sinu CV-d ja lühikest motivatsioonikirja kuni 12. veebruarini aadressil vv@vormsi.ee.

Rohkem infot: Maris Jõgeva, 5342 1726

Vormsi vallavalitsus võtab tööle finantsjuht-raamatupidaja

kelle hooleks on Vormsi valla rahaasjade korrashoidmine ja igapäevaste raamatupidamistoimingute teostamine.

Vormsi vallavalitsuses töötades on sinu peamisteks ülesanneteks vallavalitsuse ja valla asutuste (Vormsi Lasteaed-Põhikool, Vormsi Raamatukogu) igapäevaste raamatupidamistoimingute läbiviimine, aruannete koostamine, maksete teostamine ja rahavoogude jälgimine. Raamatupidaja aitab koostada valla eelarvestrateegia ja iga-aastase eelarve, jälgida nende täitmist ning pidada arvet valla varade ja nende kasutamise üle.

Oled sobiv kandidaat kui:

– oled oma töös iseseisev, aus ja dokumentidega töötamisel täpne
– sul on hea analüüsi- ja planeerimisvõime
– sul on erialane ettevalmistus ja vähemalt kahe aastane töökogemus valdkonnas
– tunned kohaliku omavalitsuse finatsjuhtimist ja raamatupidamist reguleerivaid õigusakte, oskad neid rakendada ja hoiad end kursis muudatustega seadusandluses
– sul on raamatupidamisprogrammide (soovitavalt PMen) kasutamise kogemus ja tööks vajalike andmekogude käsitlemise oskus
– oled hea meeskonnamängija ning pead lugu koostööst
– sul on hea eneseväljendusoskus nii kõnes kui ka kirjas

Omalt poolt pakume:

– tööle väärilist tasu
– paindlikku töökorraldust ja kaugtöö võimalust
– vaheldusrikast ja tähenduslikku tööd
– särtsakat ja teotahtelist meeskonda

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Kandideerimiseks ootame sinu CV-d ja lühikest motivatsioonikirja ühes kahe soovitaja kontaktiga kuni 29. märtsini aadressil vv@vormsi.ee.

Rohkem ifot: Maris Jõgeva, 5342 1726

Vormsi Vallavalitsus kuulutab välja konkursi vallasekretäri leidmiseks

Vallasekretär hoolitseb selle eest, et vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktid vastaksid nõuetele nii sisu kui vormi poolest, tagab valla asjaajamise seaduslikkuse ning vallavalitsuse töö hea korralduse.

Oled oodatud kandideerima, kui:

– vastad kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 55 toodule ja avaliku teenistuse seaduses sätestatud ametniku teenistusse võtmise tingimustele
– Sul on õigusalane kõrgharidus
– Sul on kõrgtasemel eesti keele oskus, väga hea suuline ja kirjalik väljendus- ja argumenteerimisoskus
– Sul on hea pingetaluvus ja oled suurepärane meeskonnamängija
– Sinu tugevuseks on otsustus-, vastutus- ning analüüsivõime
– Sul on varasem töökogemus kohalikust omavalitsusest.

Meil on pakkuda:

– väikest aga uuendusmeelset meeskonda, võimalusi enesearendamiseks
– eripärast töökeskkonda väikesaarel ja võimalust olla oma oskuste ja teadmistega osaline selle arenguloos
– paindlikku töökorraldust ja tööle väärilist tasu.

Vajadusel aitame elamispinna leidmisega.

Kandideerimiseks ootame aadressile vv@vormsi.ee hiljemalt 5. aprillilks 2023 elulookirjeldust ja motivatsioonikirja, mis kirjeldab Sinu arusaama Vormsi valla vallasekretäri tööst, samuti haridust tõendava dokumendi koopiat.

Lisainfo: Maris Jõgeva, vallavanem, 53421726, maris@vormsi.ee

Vormsi Lasteaed-Põhikool Vormsi saarel otsib

*logopeedilise, võimalusel ka eripedagoogilise teenuse osutajat lasteaiale ja koolile.

Teenuse osutamine sisaldaks eelkõige regulaarset tegevust lastega kohapeal, lastevanemate ja õpetajate nõustamist, eeldatav maht 1 tööpäev nädalas. Täpne teenuse osutamise korraldus kokkuleppel.

Tööleasumise aeg: esimesel võimalusel.

Pakume võimalust panustada ainulaadse väikesaare kooli arengusse, paindlikku töökorraldust, võimalust töötada ja elada Vormsil.

Avaldust, haridusttõendavate dokumentide koopiaid ja CV-d ootame hiljemalt 12.detsembriks aadressil kool@vormsi.ee.

Lisainfo tel. 53025275. 

Vormsi nelja lausega

Vormsil on 444 registreeritud elanikku, kellest püsivalt elavad saarel umbes pooled. Lasteaed-põhikoolis on kokku u 30 last. Keskuses Hullos on kauplus, rahvamaja ürituste ja kinoõhtudega ning kirik. Saarel on hea ühendus mandriga, liinibuss ja aktiivne seltsielu.