Vormsi kommuns generalplan

Vormsi kommuns generalplan

Vormsi kommun har påbörjat arbetet med en ny generalplan. Medlemmar i OHF och svenska markägare är inbjudna att delta i detta arbete. Generalplanen kan ses som en specificering av delar av det redan existerande utvecklingsprogrammet. Utvecklingsprogrammet beskriver målen för utvecklingen av Vormsi, medan generalplanen ger juridiskt bindande regler för vad som kan och får göras. Bland annat specificeras regler för markanvändning. Nedanstående länk leder till det befintliga utvecklingsprogrammet i svensk översättning.

UTVECKLINGSPROGRAM FÖR ORMSÖ KOMMUN 2020-2030

Det konkretas arbetet med den nya Generalplanen inleddes med en inledande diskussion som ägde rum den 25 augusti i Vormsi folkets hus. De första analysresultaten presenterades och synpunkter samlades in från invånarna på Vormsi angående möjliga lösningar för planeringen. Befolkningen på Vormsi har därefter bjudits in att delta i diskussioner enligt nedanstående plan:

Diskussionsplan för generalplanen:

3. november 2023: Ämnen: bykärnor; detaljplaneringskrav; planerad markanvändning – fastställande av användningsändamål (bostadsområden, produktionsområden, affärsområden, rekreations- och friluftsområden, teknikområden, transportområden, avfallslagerområden, områden för samhällsbyggnader etc.).

1. december 2023: Ämnen: teknisk infrastruktur (el, brandvattenuttag, borrbrunnar, reningsverk etc.); förnybar energi; vägnät och allmän användning av vägar; vandringsleder; byhamnar.

5. januari 2024: Ämnen: värdefull åkermark; värdefull landskap; primär analys av gröna nätverk; miljövärden; utsikter; lokala skyddsobjekt.

2. februari 2024: Ämnen: markanvändnings- och byggnadsregler; övriga pågående ärenden.

Diskussionerna äger rum i folkets hus. Samlingen börjar kl. 13.30 och den officiella delen börjar kl. 14.00. De som är intresserade har möjlighet att följa diskussionen via webben. Mer information finns på www.vormsi.ee.

Vormsi kommuns generalplan har som huvudmål att fastställa principer och riktlinjer för den fysiska utvecklingen av kommunens territorium i enlighet med Vormsi kommuns visions- och strategidokument.

  • Generalplanen är nödvändig för att skapa förutsättningar för en bra och säker livsmiljö, bevara enhetligt gröna områden och värdefulla landskap, bevara rummet som bär gemenskapsvärden samt för att säkerställa en markreserv, infrastruktur och ett ordnat vägnät som behövs för att uppfylla kommunens strategiska mål. Genom generella riktlinjer som fastställs i generalplanen påverkas fysiska beslut som fattas enligt de riktlinjer som anges i länsplanen.
  • Beslut som fattas eller riktlinjer som fastställs under utarbetandet av generalplanen är kopplade till de flesta områden som påverkar livsmiljön på ön och dess kvalitet: bostäder, hållbar användning av mark och andra resurser, placering av serviceinfrastruktur, allmänna byggförhållanden, folkhälsa, ekonomi, etc. Generalplanen är i grunden en samling av överenskommelser och regler som ger riktlinjer för hur Vormsi kommun ska utvecklas, principerna för markanvändning och byggande, var man ska planera bostads-, affärs- eller produktionsområden, hur man bevarar naturlandskap och värdefull åkermark, hur man säkerställer fri tillgång till strandområden och båtplatser, om man ska minska eller öka byggförbudsområdet längs kusten eller stranden. Generalplanen reglerar även bevarandet av miljövärdefulla områden och lokalt viktigt kulturarv samt var man ska planera vägar eller tekniska anläggningar. Genom generalplanen kan även andra uppgifter lösas.
  • För att fastställa och beskriva förväntade effekter av de aktiviteter som planeras i generalplanen har kommunfullmäktige även initierat en strategisk miljökonsekvensbedömning. Genom miljökonsekvensbedömningen kan olika möjliga lösningar analyseras för att undvika eller mildra konsekvenserna av olika uppgifter som generalplanen avser att lösa.

Hur kan jag som svensk bli delaktig?

Vi planerar att publicera ett frågeformulär på denna sida genom vilket vi ska kunna fånga upp intresset för delaktighet och försöka ordna översättningar där så är efterfrågat och möjligt.

I väntan på att detta är klart kan du göra så här:

Texter på estniska framtagna inom detta projekt finns publicerade på vormsi.ee

  • Förslag som lagts fram vid allmänna möten på estniska här
  • Utgångspunkter för Vormsi generalplan och det strategiska miljökonsekvensbedömningsprogrammet (juni 2023) på estniska här

Gå dit och bilda dig en uppfattning om vad som finns och använda gärna Google-översättning för att få en överblick. Om du finner någon text som du är specialintresserad av och önskar läsa i en bättre översättning eller om du vill kommentera något du läst så kontaktar du claes.g.hemlin@gmail.com så samlar han ihop och vidarebefordrar önskemål och synpunkter. Du kan också kontakta samma adress om det uppstår frågor eller funderingar. 

Om du vill delta i något av ovanstående diskussionsmöten kan du också anmäla dig på ovanstående adress och då också meddela om du önskar tolkning till svenska eller inte. När vi vet hur stort intresset är tar vi ställning till möjligheten att genomföra en tolkning. 

Vormsi