Detailplaneering Förby külas

Teade detailplaneeringu algatamisest Förby külas Merirahu katastriüksusel 90701:002:1104 ja KSH mittealgatamisest.

Vormsi Vallavolikogu algatas oma 27.oktoobri 2014.aasta otsusega nr 26 detailplaneeringu Vormsi vallas Förby küla Merirahu 4,4 ha suurusel katastriüksusel 90701:002:1104. Detailplaneeringu eesmärk on maa sihtotstarbe muutmine elamumaaks, krundi ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, kommunikatsioonide asukoha määramine, jalgrattatee servituudi seadmine ja ehituskeeluvööndi vahendamine arvestades 1 m samakõrgusjoonest mõõdetud ehituskeeluvööndi ala.

Sama otsusega jättis Vormsi Vallavolikogu detailplaneeringu koostamise protsessis keskkonnamõjude strateegilise hindamine algatamata, sest detailplaneeringule keskkonna- mõju strateegilise hindamise algatamise vajadus puudub, kuna planeeritav tegevus – ühe elamu ehitus, ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 loetletud tegevusvaldkondadesse, kavandatavad tegevused ei avalda keskkonnale olulist mõju, kavandatavad tegevused ei mõjuta Natura 2000 võrgustiku ala.

Algmaterjalidega on võimalik tutvuda Vormsi valla kantseleis või Vormsi valla kodulehel www.vormsi.ee avalik teave http://avalik.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?type=12&id=95885

Vormsi Vallavalitsus