Planeeringute teated

Teated detailplaneeringute menetluste pikendamistest

Vormsi vallavalitsus pikendas kinnistuomaniku motiveeritud taotluse alusel 14.06.2018 istungil korraldusega nr 22K Vormsi vallas Förby külas Merirahu kinnistu detailplaneeringu menetlust. Detailplaneering on algatatud 27.10.2014.a. otsusega nr 2 Förby külas Merirahu katastriüksusel 90701:002:1104. Detailplaneeringu eesmärk on maa sihtotstarbe muutmine elamumaaks, krundi ehitusõiguse ja hoonestus-tingimuste määramine, kommunikatsioonide asukoha määramine, jalgrattatee servituudi seadmine ja ehituskeeluvööndi vähendamine arvestades 1 […]