Planeeringute teated

Irjas-Masase detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Vormsi vallavalitsus võttis 14.06.2018 istungil korraldusega nr 28K vastu Förby külas asuva Irjase- Masase katastriüksuse 90701:002:0216 detailplaneeringu. Detailplaneeringuga on lahendatud hoonestamata maatükile ühe elamu ja abihoonetele ehitusõigus ja hoonestus-tingimused, servituutide vajadused ja muude kommunikatsioonide asukohad. Detailplaneering avalikustatakse ajavahemikul 23.07.–05.08.2018. Planeeringuga saab tutvuda Vormsi vallavalitsuses esmaspäevast reedeni kl 8–16 ning Vormsi valla dokumendiregistris https://atp.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?itm=171186 Detailplaneeringu avalik […]

Saxby sadama detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Vormsi vallavalitsus võttis 14.06.2018 istungil korraldusega nr 29K vastu Saxby sadam katastriüksusel 90701:001:0424 Saxby külas 0,4 ha suurusel alal koostatud detailplaneeringu. Detailplaneeringuga on lahendatud olemasolevale betoonalusele ühe paadikuuri ehitamine merepääste kaatri jaoks, krundi ehitusõigus ja hoonestustingimused, slipi asukoht. Detailplaneering avalikustatakse ajavahemikul 23.07.– 05.08.2018. Planeeringuga saab tutvuda Vormsi vallavalitsuses esmaspäevast reedeni kl 8–16 ning Vormsi valla […]

Teated detailplaneeringute menetluste pikendamistest

Vormsi vallavalitsus pikendas kinnistuomaniku motiveeritud taotluse alusel 14.06.2018 istungil korraldusega nr 22K Vormsi vallas Förby külas Merirahu kinnistu detailplaneeringu menetlust. Detailplaneering on algatatud 27.10.2014.a. otsusega nr 2 Förby külas Merirahu katastriüksusel 90701:002:1104. Detailplaneeringu eesmärk on maa sihtotstarbe muutmine elamumaaks, krundi ehitusõiguse ja hoonestus-tingimuste määramine, kommunikatsioonide asukoha määramine, jalgrattatee servituudi seadmine ja ehituskeeluvööndi vähendamine arvestades 1 […]