28.08 RMK enampakkumise teade

Metsaseaduse § 61 lg 4 tulenevalt teatame, et Riigimetsa Majandamise Keskus korraldab
avaliku kirjaliku enampakkumise riigi omandis ja Keskkonnaministeeriumi valitsemisel
olevate kinnisasjade müügiks.
Kirjaliku enampakkumise tingimused on kättesaadavad RMK veebilehel riigivara müügi
kuulutuse alt.
Enampakkumisel võivad osaleda ja riigimaad osta nii Eesti kui ka välisriikide kodanikud ja
äriühingud, kui seadus ei sätesta neile kitsendusi kinnisasjade omandamisel. Kinnisasja
omandamise kitsendamise seadusest (KAOKS) tulenevad kinnisasjade omandamise piirangud
on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes.
Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:
1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle
vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse
kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega
tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja
seisukorrast;
2. tutvuma müüdava objekti kohta Riigimetsa Majandamise Keskuse kodulehel
(klõpsates allpool konkreetse maaüksuse andmetel) avaldatud infoga, sh kitsenduste
kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
3. küsima kohalikult omavalitsuselt teavet detailplaneeringu koostamise algatamise
ja kehtestamise ning projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmise võimaluste
kohta. Müüja ei saa tagada kinnisasja senise sihtotstarbe säilimist, detailplaneeringu
kehtestamist ega projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmist;
4. tutvuma juuresolevate enampakkumise tingimustega. Osalemise avalduse
allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise
tingimustega;
5. tasuma ettemaksu (tagatisraha) ja osavõtutasu (võib teha ühe ülekandega)
hiljemalt 28.08.2018 kella 09.00-ks RMK arveldusarvele SEB pangas.
Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine, mis peab sisaldama:
1. Avaldusel (avalduse vorm on kättesaadav RMK veebilehel riigivara müügi kuulutuse
alt) tuleb märkida:
 pakkuja nimi;
 isiku- või registrikood;
 kontaktaadress, kontakttelefon ja olemasolu korral e-posti aadress;
 müügiobjekti nimetus ja katastritunnus;
 dokumentide saatmise aadress (postiaadress või e-posti aadress, kuhu
enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud teavitused ja
dokumendid;
 numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma
sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Kui numbrite ja sõnadega
kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa.
Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana
arvesse vaid täisarvuline summa;
 nõustumine enampakkumisel osalemise ja müüdava vara ostmise tingimustega,
mis on kehtestatud enampakkumise teates;

 pakkumise tegemise kuupäev;
 pakkumise esitaja allkiri. Kui avaldus allkirjastatakse digitaalselt, tuleb avaldus
ja digitaalse allkirja kinnitusleht välja printida ja lisada suletud ümbrikusse.
Pärast pakkumiste avamise tähtpäeva ühe tööpäeva jooksul tuleb saata
digitaalselt allkirjastatud avaldus (terve digikonteiner) e-posti teel Riigimetsa
Majandamise Keskusele aadressile kinnisvara@rmk.ee;
 ettemaksu (tagatisraha) ja osavõtutasu tasumisel sularahas panka või
ülekandega välisriigi pangast märkida IBAN kood, panga nimetus (kui
ettemaks (tagatisraha) tasutakse välisriigi pangast), konto omaniku nimi ja
kontonumber, kuhu ettemaks (tagatisraha) tagastada.

2. Ettemaksu (tagatisraha) ja osavõtutasu (võib teha ühe ülekandega) tasumise
maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve
number ja viitenumber)
Ettemaks (tagatisraha) ja osavõtutasu (võib maksta ühe ülekandega) tuleb tasuda iga
müügiobjekti kohta eraldi maksena hiljemalt 28.08.2018 kella 09.00-ks Riigimetsa
Majandamise Keskuse arveldusarvele SEB pangas.
Makse teostamisel märkida:

 saaja: Riigimetsa Majandamise Keskus
 arveldusarve nr SEB pangas: EE881010002021370008
 SWIFT: EEUHEE2X
 viitenumber: 4001013186
 selgitusse: katastritunnus, müügiobjekti nimetus ja metsamaade
enampakkumine
 ning kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada makse selgitusse ka pakkuja
nimi, kelle eest tasutakse.

3. Isiku esindamise puhul esindusõigust tõendav volikiri.
Enampakkumisel võib nii juriidiline isik kui ka füüsiline isik pakkumise teha ka esindaja
kaudu, kellele on kirjalikult taasesitatavas vormis antud esindusõigus. Teise isiku esindajana
osalemisel tuleb enampakkumisel osalemise avaldusel märkida:

 Pakkuja nimi, isiku- või registrikood ning kontaktaadress ja kontakttelefon-
märkida selle isiku andmed, kelle nimel pakkumine tehakse ja kelle omandisse

ostetav kinnisasi läheb;
 Dokumentide saatmise aadress- kas esindatava või esindaja aadress, olenevalt
sellest, millisele aadressile soovib pakkuja, et enampakkumise korraldaja
saadab enampakkumisega seotud dokumendid ja teavitused;
 Pakkumise esitaja allkiri- märkida pakkumise esitaja ehk volitatud esindaja
nimi ja allkiri;
 Ülejäänud tingimuste osas täita enampakkumise osalemise avaldus samuti
nagu osalemisel iseenda nimel.

Esindajana osalemisel tuleb koos enampakkumise avaldusega esitada esindusõigust tõendav
volikiri. Digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul tuleb juurde lisada ka digitaalse allkirja
kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks tuleb digitaalselt allkirjastatud volikiri (terve

digikonteiner) taasesitada ühe tööpäeva jooksul pärast pakkumiste avamise tähtpäeva e-
posti teel Riigimetsa Majandamise Keskusele aadressile kinnisvara@rmk.ee.

Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja kehtiv esindusõigus
kajastub äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus
pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.
Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult, 28.08.2018. a hiljemalt kella
11.00-ks aadressil RMK Tallinna kontor, Toompuiestee 24, 10149 Tallinn.
Pakkumised tuleb esitada iga müügiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on
märgitud:
 pakkuja kontaktandmed;
 katastritunnus ja müügiobjekti nimetus, mille kohta pakkumine esitatakse;
 hoiatusmärge “Mitte avada enne 28.08.2018 enampakkumist!”
Postiga saatmise korral tuleb arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised,
mille postiteenuse osutaja on Riigimetsa Majandamise Keskuse Tallinna kontorisse
(aadressile Toompuiestee 24, 10149 Tallinn) edastanud ettenähtud tähtajaks.
Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda müügiobjekti eest pakutud
hind ja sõlmida müügileping enampakkumise teates märgitud tingimustel ja kehtestatud
tähtaja jooksul.
Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni
enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise
tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.
Kirjalike pakkumiste avamine toimub 28.08.2018 kell 14:00, Tallinnas, Toompuiestee 24.
Pakkumiste avamine on avalik.
Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Riigimetsa
Majandamise Keskusele pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale.
Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui
esineb mõni järgmistest puudustest:
 pakkumine esitatakse või selle toob postiteenuse osutaja Riigimetsa Majandamise
Keskusele pärast nõutud tähtaega;
 esitatud ümbrikult ei ole võimalik aru saada, et see sisaldab pakkumist ja millisele
objektile;
 ettemaks (tagatisraha) ja osavõtutasu ei ole makstud pakkumise esitamise tähtajaks;
 eksimus ettemaksu (tagatisraha) ja osavõtutasu tasumisel ei võimalda tuvastada, kas
see on tasutud õigele kontole, õige viitenumbriga ja nõutud summas;
 esitatud pakkumissumma on alla alghinna;
 teise isiku esindamise korral puudub esindusõigus pakkumise esitamiseks;
 mõni nõutud dokumentidest jäetakse esitamata või esitatakse puudustega ning
enampakkumise tingimuste täitmist ei ole võimalik kindlaks teha.
Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping tuleb sõlmida 60 päeva jooksul alates tulemuste
kinnitamisest. Müügilepingu projektiga tutvumiseks tuleb enne müügilepingu sõlmimist
esitada vastav soov müüjale või notarile.

Metsaseaduse, Riigimetsa Majandamise Keskuse põhimääruse ja riigivaraseaduse alusel
kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, riigivaraseaduse § 66 lõigetest 6 ja 7
ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste
kinnitamise, ettemaksu (tagatisraha) ja osavõtutasu tasumise ja tagastamise ning lepingu
sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja
on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist ja mis on kättesaadavad RMK veebilehel
riigivara müügi kuulutuse alt.
Kirjalikult esitatavad küsimused müüdavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise
tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega
e-posti aadressil kinnisvara@rmk.ee.
28.08.2018 kell 11:00 avalikul kirjalikul enampakkumisel on müügis alljärgnevad
kinnisasjad, millede kõikide sihtotstarve on maatulundusmaa (M)(011) :
1. Harjumaa, Rae vald, Veskitaguse küla, Keri (katastritunnus 65303:001:0073, registriosa
number 11206650, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV16498, pindala 7,4 ha). Alghind
27 380 eurot, ettemaks (tagatisraha) 2 738 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
2. Harjumaa, Rae vald, Veskitaguse küla, Vapra (katastritunnus 65303:001:0047, registriosa
number 11200350, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV16495, pindala 8,72 ha).
Alghind 38 370 eurot, ettemaks (tagatisraha) 3 837 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
3. Harjumaa, Rae vald, Veskitaguse küla, Möldre (katastritunnus 65303:001:0046, registriosa
number 11229250, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV16494, pindala 8 ha). Alghind
29 600 eurot, ettemaks (tagatisraha) 2 960 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
4. Harjumaa, Rae vald, Kadaka küla, Rabametsa (katastritunnus 65301:013:0033, registriosa
number 11210250, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV6407, pindala 8,4 ha). Alghind
31 080 eurot, ettemaks (tagatisraha) 3 108 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
5. Harjumaa, Raasiku vald, Kulli küla, Rabapüü (katastritunnus 65101:002:0748, registriosa
number 11173850, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV43828, pindala 12,74 ha).
Alghind 42 040 eurot, ettemaks (tagatisraha) 4 204 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
6. Harjumaa, Raasiku vald, Kulli küla, Mudatilderi (katastritunnus 65101:002:0077,
registriosa number 11191650, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV6401, pindala 1,7
ha). Alghind 3740 eurot, ettemaks (tagatisraha) 374 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
7. Harjumaa, Saue vald, Lehetu küla, Karjamaa (katastritunnus 51801:002:0261, registriosa
number 14462602, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV54218, pindala 1,33 ha).
Alghind 5 450 eurot, ettemaks (tagatisraha) 545 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
8. Harjumaa, Kose vald, Kadja küla, Vanametsa (katastritunnus 33801:001:0068, registriosa
number 10647550, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV57343, pindala 1,05 ha).
Alghind 3150 eurot, ettemaks (tagatisraha) 315 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
9. Harjumaa, Lääne-Harju vald, Maeru küla, Lepatriinu (katastritunnus 29501:010:0784,
registriosa number 13939802, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV40856, pindala 3,66
ha). Alghind 6 220 eurot, ettemaks (tagatisraha) 622 eurot, osavõtutasu 10 eurot.

10. Harjumaa, Lääne-Harju vald, Laoküla, Lepiklille (katastritunnus 29501:009:0439,
registriosa number 13939402, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV40848, pindala 7,35
ha). Alghind 29 400 eurot, ettemaks (tagatisraha) 2 940 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
11. Harjumaa, Lääne-Harju vald, Tuulna küla, Päili (katastritunnus 29501:007:1876,
registriosa number 10890950, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV55080, pindala 4,86
ha). Alghind 29 160 eurot, ettemaks (tagatisraha) 2 916 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
12. Harjumaa, Jõelähtme vald, Saha küla, Metsaveere (katastritunnus 24504:003:0052,
registriosa number 11185750, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV6381, pindala 5,2
ha). Alghind 22 880 eurot, ettemaks (tagatisraha) 2 288 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
13. Harjumaa, Raasiku vald, Perila küla, Kraavimetsa (katastritunnus 65101:004:0377,
registriosa number 13802802, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV40295, pindala 44,14
ha). Alghind 130 000 eurot, ettemaks (tagatisraha) 13 000 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
14. Harjumaa, Saue vald, Tabara küla, Kõrgemetsa (katastritunnus 51802:002:0433, registriosa
number 13566002, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV29272, pindala 10,82 ha).
Alghind 40 000 eurot, ettemaks (tagatisraha) 4 000 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
15. Hiiumaa, Hiiumaa vald, Värssu küla, Kimberi (katastritunnus 63901:003:0403, registriosa
number 1270533, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV41638, pindala 5,14 ha). Alghind
10 790 eurot, ettemaks (tagatisraha) 1 079 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
16. Hiiumaa, Hiiumaa vald, Vilivalla küla, Pikametsa (katastritunnus 63901:003:0402,
registriosa number 1263833, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV41635, pindala 8,1
ha). Alghind 22 680 eurot, ettemaks (tagatisraha) 2 268 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
17. Hiiumaa, Hiiumaa vald, Loja küla, Seljaotsa (katastritunnus 63901:001:0905, registriosa
number 1266433, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV41637, pindala 9,28 ha). Alghind
24 130 eurot, ettemaks (tagatisraha) 2 413 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
18. Hiiumaa, Hiiumaa vald, Heigi küla, Metsvitsa (katastritunnus 39201:004:0949, registriosa
number 1246033, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV40735, pindala 6,85 ha). Alghind
19 180 eurot, ettemaks (tagatisraha) 1 918 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
19. Hiiumaa, Hiiumaa vald, Koidma küla, Midrilinnu (katastritunnus 39201:004:0173,
registriosa number 1308033, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV57753, pindala 3,46
ha). Alghind 8 300 eurot, ettemaks (tagatisraha) 830 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
20. Hiiumaa, Hiiumaa vald, Villemi küla, Öökulli (katastritunnus 36803:001:0345, registriosa
number 1270733, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV40742, pindala 8,6 ha). Alghind
22 360 eurot, ettemaks (tagatisraha) 2 236 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
21. Hiiumaa, Hiiumaa vald, Selja küla, Mäksa (katastritunnus 36802:001:0578, registriosa
number 1297733, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV42040, pindala 0,5743 ha).
Alghind 1 840 eurot, ettemaks (tagatisraha) 184 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
22. Hiiumaa, Hiiumaa vald, Jausa küla, Kreegi (katastritunnus 17502:001:0581, registriosa
number 1273233, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV50900, pindala 5,03 ha). Alghind
12 580 eurot, ettemaks (tagatisraha) 1 258 eurot, osavõtutasu 10 eurot.

23. Hiiumaa, Hiiumaa vald, Laartsa küla, Laevameistri (katastritunnus 17501:002:0467,
registriosa number 1216233, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV31941, pindala 7,28
ha). Alghind 25 480 eurot,ettemaks (tagatisraha) 2 548 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
24. Hiiumaa, Hiiumaa vald, Kitsa küla, Keksu (katastritunnus 17501:002:0466, registriosa
number 1216533, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV31940, pindala 7,72 ha). Alghind
20 070 eurot, ettemaks (tagatisraha) 2 007 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
25. Hiiumaa, Hiiumaa vald, Riidaküla, Nõmme (katastritunnus 17501:001:0254, registriosa
number 4689250, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV65854, pindala 10,39 ha).
Alghind 27 010 eurot, ettemaks (tagatisraha) 2 701 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
26. Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Vidruka küla, Tuulikupõllu (katastritunnus
77601:003:0418, registriosa number 1867732, riigi kinnisvararegistri objekti kood
KV3261, pindala 6,1 ha). Alghind 8 540 eurot, ettemaks (tagatisraha) 854 eurot,
osavõtutasu 10 eurot.
27. Läänemaa, Haapsalu, Puiatu küla, Aisametsa (katastritunnus 67405:003:0300, registriosa
number 11185250, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV46036, pindala 14 ha). Alghind
42 000 eurot, ettemaks (tagatisraha) 4 200 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
28. Läänemaa, Haapsalu, Lannuste küla, Kolmenurga (katastritunnus 67401:012:0278,
registriosa number 3013132, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV52814, pindala 1,5
ha). Alghind 3 150 eurot, ettemaks (tagatisraha) 315 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
29. Läänemaa, Haapsalu, Vätse küla, Hoova (katastritunnus 67401:012:0277, registriosa
number 3011432, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV52813, pindala 1,67 ha). Alghind
3 670 eurot, ettemaks (tagatisraha) 367 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
30. Läänemaa, Haapsalu, Vätse küla, Palumetsa (katastritunnus 67401:012:0276, registriosa
number 3006432, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV52812, pindala 2,21 ha). Alghind
4 860 eurot, ettemaks (tagatisraha) 486 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
31. Läänemaa, Haapsalu, Uuemõisa alevik, Kaaremetsa (katastritunnus 67401:008:0274,
registriosa number 11301650, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV46037, pindala 2,91
ha). Alghind 17 460 eurot, ettemaks (tagatisraha) 1 746 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
32. Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Höbringi küla/Höbring, Käosulase (katastritunnus
52001:001:1106, registriosa number 11240650, riigi kinnisvararegistri objekti kood
KV50831, pindala 15,52 ha). Alghind 32 590 eurot, ettemaks (tagatisraha) 3 259 eurot,
osavõtutasu 10 eurot.
33. Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Uusküla, Kellukese (katastritunnus 45201:002:0144,
registriosa number 2977232, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV43457, pindala 9,07
ha). Alghind 19 950 eurot, ettemaks (tagatisraha) 1 995 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
34. Läänemaa, Vormsi vald, Sviby küla, Vormsi metskond 92 (katastritunnus 90701:003:0332,
registriosa number 2916032, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV44457, pindala 5,43
ha). Alghind 11 400 eurot, ettemaks (tagatisraha) 1 140 eurot, osavõtutasu 10 eurot.

35. Põlvamaa, Põlva vald, Himmaste küla, Laane (katastritunnus 62101:001:0344, registriosa
number 11777850, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV69737, pindala 55,14 ha).
Alghind 99 250 eurot, ettemaks (tagatisraha) 9 925 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
36. Põlvamaa, Räpina vald, Sikakurmu küla, Liispõllu (katastritunnus 45401:002:0094,
registriosa number 11240550, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV40522, pindala 21,75
ha). Alghind 41 330 eurot, ettemaks (tagatisraha) 4 133 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
37. Pärnumaa, Lääneranna vald, Soovälja küla, Juhani (katastritunnus 41101:004:0178,
registriosa number 5943450, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV68340, pindala 17,76
ha). Alghind 60 380 eurot, ettemaks (tagatisraha) 6 038 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
38. Pärnumaa, Lääneranna vald, Tuudi küla, Tohvre (katastritunnus 41101:001:0437,
registriosa number 2429950, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV60809, pindala 11,98
ha). Alghind 32 350 eurot, ettemaks (tagatisraha) 3 235 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
39. Pärnumaa, Lääneranna vald, Tuudi küla, Vahtratähe (katastritunnus 41101:001:0434,
registriosa number 2639150, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV60805, pindala 15,28
ha). Alghind 70 290 eurot, ettemaks (tagatisraha) 7 029 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
40. Võrumaa, Setomaa vald, Rokina küla, Kuresoo (katastritunnus 46001:001:0419, registriosa
number 11207550, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV69735, pindala 31,28 ha).
Alghind 46 920 eurot, ettemaks (tagatisraha) 4 692 eurot, osavõtutasu 10 eurot.