RMK objektid

Metsaseaduse § 61 lg 4 tulenevalt teatame, et Riigimetsa Majandamise Keskus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise riigi omandis ja Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müügiks.
Kirjaliku enampakkumise tingimused on kättesaadavad RMK veebilehel bänneri alt kinnisvara enampakkumine.
Enampakkumisel võivad osaleda ja riigimaad osta nii Eesti kui ka välisriikide kodanikud ja äriühingud, kui seadus ei sätesta neile kitsendusi kinnisasjade omandamisel. Kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest (KAOKS) tulenevad kinnisasjade omandamise piirangud on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes.
Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:
1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;
2. tutvuma müüdava objekti kohta Riigimetsa Majandamise Keskusi kodulehel (klõpsates allpool konkreetse maaüksuse andmetel) avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
3. küsima kohalikult omavalitsuselt teavet detailplaneeringu koostamise algatamise ja kehtestamise ning projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmise võimaluste kohta. Müüja ei saa tagada kinnisasja senise sihtotstarbe säilimist, detailplaneeringu kehtestamist ega projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmist;
4. tutvuma juuresolevate enampakkumise tingimustega. Osalemise avalduse allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega;
5. tasuma ettemaksu ja osavõtutasu (võib teha ühe ülekandega) hiljemalt 10.04.2018 k: 09.00-ks RMK arveldusarvele SEB pangas.
Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine, mis peab sisaldama:
1. Avaldusel (avalduse vorm on kättesaadav RMK veebilehel bänneri alt kinnisvara enampakkumine) tuleb märkida:
pakkuja nimi;
isiku- või registrikood;
kontaktaadress, kontakttelefon ja olemasolu korral e-posti aadress;
müügiobjekti nimetus ja katastritunnus;
dokumentide saatmise aadress (postiaadress või e-posti aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud teavitused ja dokumendid;
numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
nõustumine enampakkumisel osalemise ja müüdava vara ostmise tingimustega, mis on kehtestatud enampakkumise teates;
pakkumise tegemise kuupäev;
pakkumise esitaja allkiri. Kui avaldus allkirjastatakse digitaalselt, tuleb avaldus ja digitaalse allkirja kinnitusleht välja printida ja lisada suletud ümbrikusse. Pärast pakkumiste avamise tähtpäeva ühe tööpäeva jooksul tuleb saata digitaalselt allkirjastatud avaldus (terve digikonteiner) e-posti teel Riigimetsa Majandamise Keskusile aadressile kinnisvara@rmk.ee;
ettemaksu ja osavõtutasu tasumisel sularahas panka või ülekandega välisriigi pangast märkida IBAN kood, panga nimetus (kui ettemaks tasutakse välisriigi pangast), konto omaniku nimi ja kontonumber, kuhu ettemaks tagastada.
2. Ettemaksu ja osavõtutasu (võib teha ühe ülekandega) tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber)
Ettemaks ja osavõtutasu (võib maksta ühe ülekandega) tuleb tasuda iga müügiobjekti kohta eraldi maksena hiljemalt 10.04.2018 k: 09.00-ks Riigimetsa Majandamise Keskuse arveldusarvele SEB pangas.
Makse teostamisel märkida:
saaja: Riigimetsa Majandamise Keskus
arveldusarve nr SEB pangas: EE881010002021370008
SWIFT: EEUHEE2X
viitenumber: 4001013186
selgitusse müügiobjekti nimetus ja/või katastritunnus ja metsamaade enampakkumine
ning kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada makse selgitusse ka pakkuja nimi, kelle eest tasutakse.
3. Isiku esindamise puhul esindusõigust tõendav volikiri.
Enampakkumisel võib nii juriidiline isik kui ka füüsiline isik pakkumise teha ka esindaja kaudu, kellele on kirjalikult taasesitatavas vormis antud esindusõigus. Teise isiku esindajana osalemisel tuleb enampakkumisel osalemise avaldusel märkida:
Pakkuja nimi, isiku- või registrikood ning kontaktaadress ja kontakttelefon- märkida selle isiku andmed, kelle nimel pakkumine tehakse ja kelle omandisse ostetav kinnisasi läheb;
Dokumentide saatmise aadress- kas esindatava või esindaja aadress, olenevalt sellest, millisele aadressile soovib pakkuja, et enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud dokumendid ja teavitused;
Pakkumise esitaja allkiri- märkida pakkumise esitaja ehk volitatud esindaja nimi ja allkiri;
Ülejäänud tingimuste osas täita enampakkumise osalemise avaldus samuti nagu osalemisel iseenda nimel.
Esindajana osalemisel tuleb koos enampakkumise avaldusega esitada esindusõigust tõendav volikiri. Digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul tuleb juurde lisada ka digitaalse allkirja kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks tuleb digitaalselt allkirjastatud volikiri (terve digikonteiner) taasesitada ühe tööpäeva jooksul pärast pakkumiste avamise tähtpäeva e-posti teel Riigimetsa Majandamise Keskusele aadressile kinnisvara@rmk.ee.
Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.
Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult, 10.04.2018. a hiljemalt kella 10.00-ks aadressil RMK, Toompuiestee 24, 10149 Tallinn.
Pakkumised tuleb esitada iga müügiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:
pakkuja kontaktandmed;
objekti nimetus ja katastritunnus, mille kohta pakkumine esitatakse;
hoiatusmärge “Mitte avada enne 10.04.2018 enampakkumist!”
Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Riigimetsa Majandamise Keskusesse (aadressile Toompuiestee 24, 10149 Tallinn) edastanud ettenähtud tähtajaks.
Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda müügiobjekti eest pakutud hind ja sõlmida müügileping enampakkumise teates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul.
Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.
Kirjalike pakkumiste avamine toimub 10.04.2018 kell 11:00, Tallinnas, Toompuiestee 24.
Pakkumiste avamine on avalik.
Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Riigimetsa Majandamise Keskusele pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale.
Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:
pakkumine esitatakse või selle toob postiteenuse osutaja Riigimetsa Majandamise Keskusele pärast nõutud tähtaega;
esitatud ümbrikult ei ole võimalik aru saada, et see sisaldab pakkumist ja millisele objektile;
ettemaks ja osavõtutasu ei ole makstud pakkumise esitamise tähtajaks;
eksimus ettemaksu ja osavõtutasu tasumisel ei võimalda tuvastada, kas see on tasutud õigele kontole, õige viitenumbriga ja nõutud summas;
esitatud pakkumissumma on alla alghinna;
teise isiku esindamise korral puudub esindusõigus pakkumise esitamiseks;
mõni nõutud dokumentidest jäetakse esitamata või esitatakse puudustega ning enampakkumise tingimuste täitmist ei ole võimalik kindlaks teha.
Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping tuleb sõlmida 60 päeva jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Müügilepingu projektiga tutvumiseks tuleb enne müügilepingu sõlmimist esitada vastav soov müüjale või notarile.
Metsaseaduse, Riigimetsa Majandamise Keskuse põhimääruse ja riigivaraseaduse alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, riigivaraseaduse § 66 lõigetest 6 ja 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, ettemaksu ja osavõtutasu tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist ja mis on kättesaadavad RMK veebilehel bänneri all kinnisvara enampakkumine.
Kirjalikult esitatavad küsimused müüdavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil kinnisvara@rmk.ee.
 
10.04.2018 kell: 10:00 avalikul kirjalikul enampakkumisel on müügis alljärgnevad kinnisasjad:
1. Harjumaa, Raasiku vald, Kiviloo küla, registriosa number 14553502 (katastritunnus 65101:005:0215; pindala 4,79 ha; maa sihtotstarve Maatulundusmaa (M)(011)). Alghind 19160 eurot, ettemaks 1916 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
2. Harjumaa, Raasiku vald, Perila küla, registriosa number 13802802 (katastritunnus 65101:004:0377; pindala 44,14 ha; maa sihtotstarve Maatulundusmaa (M)(011)). Alghind 154490 eurot, ettemaks 15449 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
3. Harjumaa, Raasiku vald, Kulli küla, registriosa number 14554202 (katastritunnus 65101:002:0806; pindala 2,14 ha; maa sihtotstarve Maatulundusmaa (M)(011)). Alghind 6420 eurot, ettemaks 642 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
4. Harjumaa, Saue vald, Tabara küla, registriosa number 13566002 (katastritunnus 51802:002:0433; pindala 10,82 ha; maa sihtotstarve Maatulundusmaa (M)(011)). Alghind 49770 eurot, ettemaks 4977 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
5. Harjumaa, Saue vald, Munalaskme küla, registriosa number 14153402 (katastritunnus 51802:001:0252; pindala 10,72 ha; maa sihtotstarve Maatulundusmaa (M)(011)). Alghind 36450 eurot, ettemaks 3645 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
6. Harjumaa, Kose vald, Sõmeru küla, registriosa number 9211150 (katastritunnus 33801:001:0335; pindala 13,99 ha; maa sihtotstarve Maatulundusmaa (M)(011)). Alghind 47570 eurot, ettemaks 4757 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
7. Harjumaa, Lääne-Harju vald, Maeru küla, registriosa number 13938302 (katastritunnus 29501:010:0781; pindala 1,35 ha; maa sihtotstarve Maatulundusmaa (M)(011)). Alghind 6210 eurot, ettemaks 621 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
8. Harjumaa, Lääne-Harju vald, Niitvälja küla, registriosa number 13587202 (katastritunnus 29501:010:0747; pindala 18,68 ha; maa sihtotstarve Maatulundusmaa (M)(011)). Alghind 63510 eurot, ettemaks 6351 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
9. Harjumaa, Lääne-Harju vald, Nahkjala küla, registriosa number 13587102 (katastritunnus 29501:010:0746; pindala 13,28 ha; maa sihtotstarve Maatulundusmaa (M)(011)). Alghind 54450 eurot, ettemaks 5445 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
10. Harjumaa, Anija vald, Lükati küla, registriosa number 14552802 (katastritunnus 14002:002:0384; pindala 9,49 ha; maa sihtotstarve Maatulundusmaa (M)(011)). Alghind 32270 eurot, ettemaks 3227 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
11. Harjumaa, Anija vald, Parila küla, registriosa number 2231650 (katastritunnus 14001:001:0863; pindala 12,55 ha; maa sihtotstarve Maatulundusmaa (M)(011)). Alghind 42670 eurot, ettemaks 4267 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
12. Harjumaa, Anija vald, Parila küla, registriosa number 2197650 (katastritunnus 14001:001:0862; pindala 18,17 ha; maa sihtotstarve Maatulundusmaa (M)(011)). Alghind 49060 eurot, ettemaks 4906 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
13. Harjumaa, Anija vald, Parila küla, registriosa number 2204150 (katastritunnus 14001:001:0861; pindala 30,67 ha; maa sihtotstarve Maatulundusmaa (M)(011)). Alghind 98140 eurot, ettemaks 9814 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
14. Hiiumaa, Hiiumaa vald, Kalgi küla, registriosa number 10577150 (katastritunnus 63902:001:0753; pindala 9,77 ha; maa sihtotstarve Maatulundusmaa (M)(011)). Alghind 23450 eurot, ettemaks 2345 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
15. Ida-Virumaa, Lüganuse vald, Satsu küla, registriosa number 5650850 (katastritunnus 75101:001:0290; pindala 13,88 ha; maa sihtotstarve Maatulundusmaa (M)(011)). Alghind 51360 eurot, ettemaks 5136 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
16. Ida-Virumaa, Alutaguse vald, Võide küla, registriosa number 10367850 (katastritunnus 49801:001:0535; pindala 1,01 ha; maa sihtotstarve Maatulundusmaa (M)(011)). Alghind 3940 eurot, ettemaks 394 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
17. Ida-Virumaa, Alutaguse vald, Rausvere küla, registriosa number 5116708 (katastritunnus 22901:001:0327; pindala 6,68 ha; maa sihtotstarve Maatulundusmaa (M)(011)). Alghind 18700 eurot, ettemaks 1870 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
18. Jõgevamaa, Mustvee vald, Tarakvere küla, registriosa number 2641250 (katastritunnus 71301:001:0293; pindala 5,0423 ha; maa sihtotstarve Maatulundusmaa (M)(011)). Alghind 11090 eurot, ettemaks 1109 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
19. Jõgevamaa, Põltsamaa vald, Vitsjärve küla, registriosa number 2943535 (katastritunnus 61602:001:0162; pindala 7,63 ha; maa sihtotstarve Maatulundusmaa (M)(011)). Alghind 17550 eurot, ettemaks 1755 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
20. Jõgevamaa, Põltsamaa vald, Uuevälja küla, registriosa number 2989635 (katastritunnus 57301:002:0343; pindala 8,89 ha; maa sihtotstarve Maatulundusmaa (M)(011)). Alghind 32890 eurot, ettemaks 3289 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
21. Jõgevamaa, Põltsamaa vald, Nurga küla, registriosa number 5637950 (katastritunnus 57301:001:0444; pindala 7,14 ha; maa sihtotstarve Maatulundusmaa (M)(011)). Alghind 23560 eurot, ettemaks 2356 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
22. Jõgevamaa, Mustvee vald, Raadna küla, registriosa number 5000108 (katastritunnus 42001:001:0554; pindala 9,6 ha; maa sihtotstarve Maatulundusmaa (M)(011)). Alghind 33600 eurot, ettemaks 3360 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
23. Jõgevamaa, Mustvee vald, Separa küla, registriosa number 4987108 (katastritunnus 42001:001:0553; pindala 2,25 ha; maa sihtotstarve Maatulundusmaa (M)(011)). Alghind 8330 eurot, ettemaks 833 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
24. Jõgevamaa, Mustvee vald, Raadna küla, registriosa number 4914208 (katastritunnus 42001:001:0194; pindala 8,49 ha; maa sihtotstarve Maatulundusmaa (M)(011)). Alghind 28020 eurot, ettemaks 2802 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
25. Jõgevamaa, Jõgeva vald, Pedja küla, registriosa number 2879535 (katastritunnus 24801:002:0144; pindala 21,48 ha; maa sihtotstarve Maatulundusmaa (M)(011)). Alghind 58000 eurot, ettemaks 5800 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
26. Jõgevamaa, Mustvee vald, Kõveriku küla, registriosa number 4901008 (katastritunnus 16402:002:0226; pindala 1,53 ha; maa sihtotstarve Maatulundusmaa (M)(011)). Alghind 4280 eurot, ettemaks 428 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
27. Jõgevamaa, Mustvee vald, Kõveriku küla, registriosa number 4891808 (katastritunnus 16401:002:0411; pindala 4,29 ha; maa sihtotstarve Maatulundusmaa (M)(011)). Alghind 11580 eurot, ettemaks 1158 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
28. Järvamaa, Järva vald, Lähevere küla, registriosa number 2755236 (katastritunnus 32502:002:0017; pindala 6,27 ha; maa sihtotstarve Maatulundusmaa (M)(011)). Alghind 13790 eurot, ettemaks 1379 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
29. Järvamaa, Järva vald, Roosna küla, registriosa number 2982736 (katastritunnus 13402:003:0313; pindala 5,2 ha; maa sihtotstarve Maatulundusmaa (M)(011)). Alghind 11440 eurot, ettemaks 1144 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
30. Läänemaa, Vormsi vald, Sviby küla, registriosa number 2914132 (katastritunnus 90701:003:0334; pindala 7,33 ha; maa sihtotstarve Maatulundusmaa (M)(011)). Alghind 16860 eurot, ettemaks 1686 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
31. Läänemaa, Vormsi vald, Saxby küla, registriosa number 3001332 (katastritunnus 90701:002:0403; pindala 8,65 ha; maa sihtotstarve Maatulundusmaa (M)(011)). Alghind 35470 eurot, ettemaks 3547 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
32. Läänemaa, Vormsi vald, Förby küla, registriosa number 2925032 (katastritunnus 90701:002:0376; pindala 9,35 ha; maa sihtotstarve Maatulundusmaa (M)(011)). Alghind 38340 eurot, ettemaks 3834 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
33. Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Piirsalu küla, registriosa number 2909932 (katastritunnus 68001:003:0269; pindala 3,96 ha; maa sihtotstarve Maatulundusmaa (M)(011)). Alghind 10690 eurot, ettemaks 1069 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
34. Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Rõuma küla, registriosa number 2974632 (katastritunnus 68001:002:0191; pindala 13,79 ha; maa sihtotstarve Maatulundusmaa (M)(011)). Alghind 48270 eurot, ettemaks 4827 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
35. Läänemaa, Haapsalu linn, Haeska küla, registriosa number 10069050 (katastritunnus 67401:001:0627; pindala 7,95 ha; maa sihtotstarve Maatulundusmaa (M)(011)). Alghind 16700 eurot, ettemaks 1670 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
36. Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Linnamäe küla, registriosa number 2915932 (katastritunnus 55201:001:0845; pindala 19,09 ha; maa sihtotstarve Maatulundusmaa (M)(011)). Alghind 43910 eurot, ettemaks 4391 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
37. Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Niibi küla, registriosa number 2972032 (katastritunnus 55201:001:0840; pindala 10,4 ha; maa sihtotstarve Maatulundusmaa (M)(011)). Alghind 21840 eurot, ettemaks 2184 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
38. Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Sutlepa küla / Sutlep, registriosa number 3927750 (katastritunnus 52001:001:1275; pindala 8,4 ha; maa sihtotstarve Maatulundusmaa (M)(011)). Alghind 24360 eurot, ettemaks 2436 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
39. Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Riguldi küla / Rickul, registriosa number 3860550 (katastritunnus 52001:001:1272; pindala 7,56 ha; maa sihtotstarve Maatulundusmaa (M)(011)). Alghind 16630 eurot, ettemaks 1663 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
40. Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Hara küla / Harga, registriosa number 3885450 (katastritunnus 52001:001:1262; pindala 3,42 ha; maa sihtotstarve Maatulundusmaa (M)(011)). Alghind 11970 eurot, ettemaks 1197 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
41. Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Ohtla küla, registriosa number 3054632 (katastritunnus 45201:001:0251; pindala 7,12 ha; maa sihtotstarve Maatulundusmaa (M)(011)). Alghind 20650 eurot, ettemaks 2065 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
42. Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Ohtla küla, registriosa number 2973532 (katastritunnus 45201:001:0249; pindala 8,87 ha; maa sihtotstarve Maatulundusmaa (M)(011)). Alghind 18630 eurot, ettemaks 1863 eurot, osavõtutasu 10 eurot.